Rok wcześniej na poziomie operacyjnym koncern z Płocka miał 746,8 mln zł zysku.

Zarząd tłumaczy, że spółka w ostatnich trzech miesiącachzeszłego roku funkcjonowała w trudnym otoczeniu zewnętrzny. Na pogorszenie wyniku operacyjnego wpływ miała zmiana czynników makroekonomicznych obejmujących marżę rafineryjną, petrochemiczną, dyferencjał Ural/Brent. "Zmiany kursów PLN względem walut obcych w wysokości około (-) 0,3 mld PLN (r/r) został częściowo zniwelowany przez pozytywny efekt wzrostu wolumenów sprzedaży w wysokości około 0,2 mld PLN (r/r)" – podała spółka w komunikacie.

Dodatkowo utrzymywanie się wysokich notowań ropy naftowej przy osłabieniu złotego względem dolara spowodowały wzrost cen paliw, co wpłynęło na zmniejszenie marż detalicznych o około 0,2 mld zł. Wynik operacyjny obniżyła także zmiana salda na pozostałej działalności operacyjnej w związku z odpisami z tytułu trwałej utraty wartości składników rzeczowych aktywów trwałych w Spolanie, Paramo, Orlen Lietuva oraz segmencie detalicznym PKN Orlen. Łączna wartość odpisów to 0,6 mld zł.

"W związku z finalizacją transakcji sprzedaży akcji Polkomtel w 4 kwartale 2011 r. w przychodach finansowych zostanie ujęty zysk w wysokości 2,3 mld PLN" – głosi komunikat.