Poszukiwanie gazu łupkowego może być nieopłacalne

Roz­cza­ro­wu­ją­ce wy­ni­ki opła­cal­no­ści wy­do­by­cia ga­zu łup­ko­we­go nie przesądzają o niczym

Publikacja: 03.02.2012 06:02

Poszukiwanie gazu łupkowego może być nieopłacalne

Foto: Bloomberg

Exxon­Mo­bil Explo­ra­tion and Pro­duc­tion po­in­for­mo­wał „Rz", że w ubie­głym ro­ku za­koń­czył pra­ce po­szu­ki­waw­cze w Pol­sce obej­mu­ją­ce ba­da­nia sej­smicz­ne na kon­ce­sjach w oko­li­cach Wo­ło­mi­na, Cheł­ma i Wer­b­ko­wic (woj. lubelskie). Wy­ko­nał też wier­ce­nia i szcze­li­no­wa­nie dwóch otwo­rów po­szu­ki­waw­czych o na­zwach Kru­pe­-1 (w oko­li­cach Cheł­ma) i Sien­ni­ca­-1 (w oko­li­cach Miń­ska Ma­zo­wiec­kie­go). Spół­ka po­da­je, że wy­ko­na­ne od­wier­ty po­szu­ki­waw­cze są otwo­ra­mi pio­no­wy­mi, w od­ró­żnie­niu od otwo­rów ho­ry­zon­tal­nych, któ­re są uży­wa­ne do ko­mer­cyj­ne­go wy­do­by­cia ga­zu łup­ko­we­go. Głów­nym ce­lem otwo­rów pio­no­wych jest po­bra­nie pró­bek oraz uzy­ska­nie da­nych do­ty­czą­cych ja­ko­ści skał, co ma po­móc w dal­szych pra­cach po­szu­ki­waw­czych w Pol­sce.

W śro­dę kon­cern Exxon­Mo­bil po­in­for­mo­wał o zbyt ma­łej ilo­ści ga­zu znaj­du­ją­ce­go się w tych od­wier­tach, co nie po­zwa­la na uru­cho­mie­nie wy­do­by­cia na ska­lę prze­my­sło­wą. Czy to ozna­cza fia­sko po­szu­ki­wań te­go su­row­ca w Pol­sce? – Jest zbyt wcze­śnie na osta­tecz­ne wnio­ski w za­kre­sie na­szych ob­sza­rów kon­ce­syj­nych w Pol­sce. Na­dal kon­ty­nu­uje­my ich oce­nę – po­wie­dział „Rz" Adam Ko­pyść, do­rad­ca ds. re­la­cji ze­wnętrz­nych Exxon­Mo­bil Usłu­gi. Do­dał, że czę­ścią dzia­łań kon­cer­nu słu­żą­cych ta­kiej oce­nie są ba­da­nia sej­smicz­ne 3D, któ­re ak­tu­al­nie pro­wa­dzo­ne są w po­wia­tach gar­wo­liń­skim i łu­kow­skim na kon­ce­sji Wo­dy­nie­-Łu­ków.

Po­dob­ne, nie­za­do­wa­la­ją­ce re­zul­ta­ty uzy­ska­ły w ubie­głym roku fir­my 3Legs Re­so­ur­ces i BNK Pe­tro­leum. Jak się oka­zu­je, nie ozna­cza­ to jed­nak au­to­ma­tycz­nie de­cy­zji o wstrzy­ma­niu po­szu­ki­wań czy pla­nów wy­do­by­cia. – Na ja­kie­kol­wiek de­cy­zje do­ty­czą­ce pro­duk­cji jest jesz­cze o wie­le za wcze­śnie – prze­ko­nu­je Ka­ta­rzy­na Te­rej z biu­ra pra­so­we­go Gru­py 3Legs Re­so­ur­ces. Obec­nie cze­ka­my na ana­li­zy da­nych z ubie­gło­rocz­nych od­wier­tów, któ­re zo­sta­ną­ za­koń­czo­ne w I kw. 2012 r.

Pod ko­niec 2012 ro­ku na od­wier­cie po­zio­mym War­bli­no spół­ka uzy­ska­ła prze­pływ ilo­ści od 1,7 tys. do 2,55 tys. m sześc. dzien­nie, co nie jest wy­nikiem za­do­wa­la­ją­cym. Ko­lej­ne te­sty prze­pły­wu wstęp­nie za­pla­no­wa­no na wio­snę 2012 r. W opi­nii spół­ki za­mknię­cie od­wier­tu na dłu­ższy, kil­ku­mie­sięcz­ny okres mo­że być ko­rzyst­ne dla sta­bi­li­za­cji po szcze­li­no­wa­niu, i umo­żli­wi odej­ście pły­nu do szcze­li­no­wa­nia, któ­ry mógł­by blo­ko­wać prze­pływ ga­zu.

BNK Pe­tro­leum w li­sto­pa­dzie ubie­głe­go ro­ku wy­ko­na­ła za­bieg szcze­li­no­wa­nia na od­wier­cie po­szu­ki­waw­czym Lę­bork S­-1 na Po­mo­rzu. Tu rów­nież trud­no prze­są­dzać o nie­po­wo­dze­niu. Szcze­li­no­wa­nie prze­pro­wa­dzo­ne zo­sta­ło w od­wier­cie pio­no­wym. Ilość wtło­czo­nej płucz­ki by­ła jed­nak mniej­sza, niż za­kła­da­no, co prze­szko­dzi­ło w prze­pro­wa­dze­niu peł­no­war­to­ścio­wych te­stów. Z od­wier­tu uda­ło się jed­nak uzy­skać gaz, a je­go ilość i skład ga­zu sta­no­wią po­zy­tyw­ny sy­gnał przed dal­szy­mi pra­ca­mi – twier­dzi spół­ka.

We­dług sza­cun­ków ame­ry­kań­skiej Agen­cji ds. Ener­gii Pol­ska mo­że mieć 5,3 bln m sześc. mo­żli­we­go do eks­plo­ata­cji ga­zu łup­ko­we­go, to naj­wię­cej ze wszyst­kich państw eu­ro­pej­skich. W na­szym kra­ju ga­zu łup­ko­we­go po­szu­ku­je obec­nie po­nad 20 firm. Są wśród nich naj­więk­sze pol­skie spół­ki pań­stwo­we, m.in. PGNiG, któ­re pierw­sze do­wier­ci­ło się do te­go su­row­ca, i PKN Or­len, któ­ry na po­szu­ki­wa­nia pla­nu­je wy­dać 500 mln zł do koń­ca 2013 r.

Exxon­Mo­bil Explo­ra­tion and Pro­duc­tion po­in­for­mo­wał „Rz", że w ubie­głym ro­ku za­koń­czył pra­ce po­szu­ki­waw­cze w Pol­sce obej­mu­ją­ce ba­da­nia sej­smicz­ne na kon­ce­sjach w oko­li­cach Wo­ło­mi­na, Cheł­ma i Wer­b­ko­wic (woj. lubelskie). Wy­ko­nał też wier­ce­nia i szcze­li­no­wa­nie dwóch otwo­rów po­szu­ki­waw­czych o na­zwach Kru­pe­-1 (w oko­li­cach Cheł­ma) i Sien­ni­ca­-1 (w oko­li­cach Miń­ska Ma­zo­wiec­kie­go). Spół­ka po­da­je, że wy­ko­na­ne od­wier­ty po­szu­ki­waw­cze są otwo­ra­mi pio­no­wy­mi, w od­ró­żnie­niu od otwo­rów ho­ry­zon­tal­nych, któ­re są uży­wa­ne do ko­mer­cyj­ne­go wy­do­by­cia ga­zu łup­ko­we­go. Głów­nym ce­lem otwo­rów pio­no­wych jest po­bra­nie pró­bek oraz uzy­ska­nie da­nych do­ty­czą­cych ja­ko­ści skał, co ma po­móc w dal­szych pra­cach po­szu­ki­waw­czych w Pol­sce.

Energetyka
Energetyka trafia w ręce PSL, zaś były prezes URE może doradzać premierowi
Energetyka
Przyszły rząd odkrywa karty w energetyce
Energetyka
Dziennikarz „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” najlepszym dziennikarzem w branży energetycznej
Energetyka
Niemieckie domy czeka rewolucja. Rząd w Berlinie decyduje się na radykalny zakaz
Energetyka
Famur o próbie wrogiego przejęcia: Rosyjska firma skazana na straty, kazachska nie