„Za obo­pól­ną zgo­dą RWE i Gaz­prom zde­cy­do­wa­ły się dzi­siaj za­koń­czyć eks­klu­zyw­ne ne­go­cja­cje o moż­li­wym wspól­nym pro­jek­cie bu­do­wy i eks­plo­ata­cji elek­trow­ni w Niem­czech, Wiel­kiej Bry­ta­nii i Ho­lan­dii" – gło­si czwart­ko­wy ko­mu­ni­kat RWE. Po­twier­dził on wcze­śniej­sze sy­gna­ły pra­so­we, że Gaz­prom zwle­ka z po­wo­ła­niem wspól­nej spół­ki, bo po­trze­bu­je pie­nię­dzy na wła­sne in­we­sty­cje.

W lip­cu Gaz­prom i RWE pod­pi­sa­ły w Rzy­mie me­mo­ran­dum o part­ner­stwie stra­te­gicz­nym. Do­ku­ment da­wał RWE na trzy mie­sią­ce pra­wo pro­wa­dze­nia ne­go­cja­cji z Gaz­pro­mem. Ro­syj­ski kon­cern nie sko­men­to­wał wczo­raj fia­ska roz­mów.