Energetyka jądrowa może mieć trudniej

Firmy wstrzymują się z projektami w Europie, czekając na raport Brukseli o bezpieczeństwie reaktorów

Publikacja: 11.01.2012 02:50

Energetyka jądrowa może mieć trudniej

Foto: Bloomberg

Nie­pew­ność na ryn­ku fi­nan­so­wym mo­że utrud­nić fir­mom ener­ge­tycz­nym po­zy­ska­nie ka­pi­ta­łu na du­że pro­jek­ty, ta­kie jak elek­trow­nie ją­dro­we. Po­nad­to in­we­sto­rzy wstrzy­mu­ją się z za­an­ga­żo­wa­niem w no­we pro­jek­ty cze­ka­jąc na ogło­sze­nie przez Bruk­se­lę ra­por­tu z te­stów prze­pro­wa­dzo­nych w dzia­ła­ją­cych w UE re­ak­to­rach. – Je­śli re­ko­men­da­cje Ko­mi­sji bę­dą do­ty­czy­ły pod­nie­sie­nia za­bez­pie­czeń elek­trow­ni, to mo­gą one podnieść kosz­ty in­we­sty­cji – mó­wi Iza­be­la Van den Bos­sche, dy­rek­tor ds. współ­pra­cy i roz­wo­ju For­tum w Pol­sce.

For­tum 32 proc. swo­jej pro­duk­cji ener­gii w Eu­ro­pie czer­pie z elek­trow­ni ją­dro­wych w Szwe­cji i Fin­lan­dii. Kon­cern nie wy­klu­cza też za­an­ga­żo­wa­nia w Pol­sce, ale zda­niem Van den Bos­sche pol­ska in­we­sty­cja jest na wcze­snym eta­pie. – Na ra­zie pro­jekt nie jest tak za­awan­so­wa­ny, by­śmy mu­sie­li po­dej­mo­wać de­cy­zje – oce­nia Iza­be­la Van den Bos­sche.

Pol­ska pla­nu­je wy­bu­do­wa­nie do 2020 r. pierw­szej elek­trow­ni ją­dro­wej o mo­cy ok. 1,5 GW. In­we­sto­rem jest Pol­ska Gru­pa Ener­ge­tycz­na, któ­ra za­strze­ga, że mu­si mieć co naj­mniej 51 proc. udzia­łów w pro­jek­cie. PGE praw­do­po­dob­nie bę­dzie szu­ka­ło do in­we­sty­cji stra­te­gicz­ne­go part­ne­ra.

Wszyst­kie kra­je UE do koń­ca grud­nia wy­sy­ła­ły do Ko­mi­sji Eu­ro­pej­skiej swo­je ra­por­ty z te­stów wy­trzy­ma­ło­ści re­ak­to­rów. Te­raz prze­pro­wa­dza­ne są „pe­er­-re­views", czy­li te­sty po­rów­naw­cze, któ­re ma­ją być za­koń­czo­ne do koń­ca kwiet­nia. W czerw­cu KE po­win­na ogło­sić re­zul­ta­ty tych ba­dań. Choć Ko­mi­sja nie ma upraw­nień, by na­ka­zać rzą­dom wpro­wa­dze­nie kon­kret­nych roz­wią­zań, to mo­że wy­dać za­le­ce­nia ich po­pra­wy.

For­tum w ubie­głym ro­ku zre­wi­do­wa­ło swo­ją stra­te­gię, któ­rą ogło­si­ło w 2010 r. Po­wo­dami by­ły za­ostrze­nie kry­zy­su go­spo­dar­cze­go i mar­co­wa awa­ria w elek­trow­ni Dai­-ichi w Fu­ku­shi­mie. Po tej awa­rii część dzia­ła­ją­cych na świe­cie re­ak­to­rów zo­sta­ła zatrzymana, m.in. w Niem­czech wy­łą­czo­no w su­mie 8 GW.

Za­ostrze­nie kry­te­riów bez­pie­czeń­stwa dla ener­ge­ty­ki ją­dro­wej w UE mo­że spo­wo­do­wać, że in­we­sto­rzy za­czną szu­kać mniej­szych re­ak­to­rów od obec­nie do­stęp­nych. Ar­gu­men­tem do zmniej­sze­nia ska­li in­we­sty­cji jest też co­raz więk­sza trud­ność z po­zy­ska­niem fi­nan­so­wa­nia na du­że in­we­sty­cje. Koszt re­ak­to­ra o mo­cy ty­sią­ca i wię­cej MW to ok. 6 mld eu­ro. Dla­te­go na ryn­ku mo­gą po­ja­wić się mniej­sze re­ak­to­ry.

For­tum pod­kre­śla, że kra­je nad­bał­tyc­kie, w tym Pol­ska, są w cen­trum jej za­in­te­re­so­wa­nia. Fir­ma ma dwa go­to­we pro­jek­ty in­we­sty­cyj­ne w na­szym kra­ju: bu­do­wę elek­tro­cie­płow­ni ga­zo­wej we Wro­cła­wiu za ok. 1,2 mld zł i tro­chę mniej­szej wy­ko­rzy­stu­ją­cej w po­ło­wie wę­giel i bio­ma­sę w Za­brzu. De­cy­zja w spra­wie Wro­cła­wia za­pad­nie w tym ro­ku.

Nie­pew­ność na ryn­ku fi­nan­so­wym mo­że utrud­nić fir­mom ener­ge­tycz­nym po­zy­ska­nie ka­pi­ta­łu na du­że pro­jek­ty, ta­kie jak elek­trow­nie ją­dro­we. Po­nad­to in­we­sto­rzy wstrzy­mu­ją się z za­an­ga­żo­wa­niem w no­we pro­jek­ty cze­ka­jąc na ogło­sze­nie przez Bruk­se­lę ra­por­tu z te­stów prze­pro­wa­dzo­nych w dzia­ła­ją­cych w UE re­ak­to­rach. – Je­śli re­ko­men­da­cje Ko­mi­sji bę­dą do­ty­czy­ły pod­nie­sie­nia za­bez­pie­czeń elek­trow­ni, to mo­gą one podnieść kosz­ty in­we­sty­cji – mó­wi Iza­be­la Van den Bos­sche, dy­rek­tor ds. współ­pra­cy i roz­wo­ju For­tum w Pol­sce.

Energetyka
Energetyka trafia w ręce PSL, zaś były prezes URE może doradzać premierowi
Energetyka
Przyszły rząd odkrywa karty w energetyce
Energetyka
Dziennikarz „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” najlepszym dziennikarzem w branży energetycznej
Energetyka
Niemieckie domy czeka rewolucja. Rząd w Berlinie decyduje się na radykalny zakaz
Energetyka
Famur o próbie wrogiego przejęcia: Rosyjska firma skazana na straty, kazachska nie
Energetyka
Rosyjski szantaż w Famurze. Chcą odkupić udziały warte 70 mln zł za 1 tys. euro