PGNiG, KGHM, PGE i Tauron zrzucą się na gaz łupkowy

Na inwestycje w ramach jed­nej kon­ce­sji PGNiG potrze­buje 10 – 20 mld zł. Po­mo­gą in­ne pań­stwo­we kon­cer­ny

Publikacja: 04.02.2012 13:00

PGNiG, KGHM, PGE i Tauron zrzucą się na gaz łupkowy

Foto: Fotorzepa, krzysztof mystkowski krz krzysztof mystkowski

Wy­dat­ki in­we­sty­cyj­ne zwią­za­ne z prze­pro­wa­dze­niem peł­ne­go za­kre­su prac po­szu­ki­waw­czych i za­go­spo­da­ro­wa­niem kon­ce­sji w oko­li­cach Wej­he­ro­wa szacowane są w skali 10 – 20 mld zł. To naj­cen­niej­sze po­zwo­le­nie z 15, ja­kie ma Pol­skie Gór­nic­two Naf­to­we i Ga­zow­nic­two.

Nic dziw­ne­go, że wspar­cie fi­nan­so­we dla przed­się­wzię­cia ma­ją za­pew­nić in­ne spół­ki kon­tro­lo­wa­ne przez Skarb Pań­stwa: KGHM, Pol­ska Gru­pa Ener­ge­tycz­na i Tau­ron. Fir­ny pod ko­niec stycz­nia pod­pi­sa­ły li­sty in­ten­cyj­ne w spra­wie współ­pra­cy przy po­szu­ki­wa­niu ga­zu łup­ko­we­go. Ża­den z po­ten­cjal­nych part­ne­rów nie ma kon­ce­sji na po­szu­ki­wa­nia, dla­te­go ich wkład był­by czy­sto fi­nan­so­wy.

Wy­ce­na kon­ce­sji

Za­sa­dy współ­pra­cy są do­pie­ro usta­la­ne, jed­nak zda­niem na­sze­go roz­mów­cy, któ­ry bie­rze udział w ne­go­cja­cjach mię­dzy PGNiG, KGHM, PGE i Tau­ro­nem, naj­roz­sąd­niej­sze jest po­wo­ła­nie wspól­nej spół­ki.

– Utwo­rze­nie spół­ki ce­lo­wej, któ­ra zaj­mie się za­go­spo­da­ro­wa­niem kon­ce­sji Wej­he­ro­wo, wy­da­je się je­dy­nym sen­sow­nym roz­wią­za­niem z punk­tu wi­dze­nia efek­tyw­no­ści współ­pra­cy. Do no­we­go pod­mio­tu praw­do­po­dob­nie bę­dzie wnie­sio­na tyl­ko ta jed­na kon­ce­sja – twier­dzi nasz roz­mów­ca. Ma ona uni­ka­to­wy cha­rak­ter, gdyż jest jed­ną z nie­licz­nych – spo­śród 109 udzie­lo­nych w Pol­sce – gdzie z suk­ce­sem wy­ko­na­no pierw­szy od­wiert.

Jed­nak zda­niem Sta­ni­sła­wa Ry­chlic­kie­go, kie­row­ni­ka Ka­te­dry In­ży­nie­rii Naf­to­wej AGH i by­łe­go sze­fa ra­dy nad­zor­czej PGNiG, wy­ce­na kon­ce­sji Wej­he­ro­wo jest trud­na, po­nie­waż nie są zna­ne za­so­by ga­zu w tym zło­żu.

– Kon­ce­sję moż­na więc spró­bo­wać wy­ce­nić na pod­sta­wie prze­pro­wa­dzo­nych już emi­sji ak­cji in­nych firm, któ­re na po­szu­ki­wa­nia ga­zu łup­ko­we­go w Pol­sce po­zy­ski­wa­ły pie­nią­dze w Lon­dy­nie – mó­wi Ry­chlic­ki. Cho­dzi o Si­lu­rian Hal­l­wo­od (emi­sja o war­to­ści 66 mln zł, czte­ry kon­ce­sje mniej per­spek­ty­wicz­ne od Wej­he­ro­wa) i La­ne Ener­gy (77 mln fun­tów, sześć kon­ce­sji).

Kon­ce­sja PGNiG mo­że więc być dziś war­ta kil­ka­set mi­lio­nów zło­tych. Ana­li­ty­cy DI BRE Ban­ku wy­ce­ni­li nie­daw­no wszyst­kie kon­ce­sje łup­ko­we PGNiG na 1,4 – 5,5 mld dol. net­to.

Na­pię­ty plan in­we­sty­cji

Part­ne­rzy PGNiG nie chcą się od­no­sić do szcze­gó­łów współ­pra­cy. Każ­dy bę­dzie mu­siał wy­ło­żyć po­kaź­ną kwo­tę na ob­ję­cie udzia­łów w spół­ce ce­lo­wej, tym­cza­sem ich wła­sne pla­ny in­we­sty­cyj­ne wy­ma­ga­ją mi­liar­do­wych na­kła­dów.

W oce­nie ana­li­ty­ków na ko­niec 2011 r. KGHM miał na­wet 12 mld zł go­tów­ki. Jed­nak lu­biń­ski kon­cern tyl­ko w tym ro­ku cze­ka m.in. na prze­ję­cie ka­na­dyj­skiej Qu­adry (9,2 mld zł), dy­wi­den­da (po­nad 3 mld zł) i no­wy po­da­tek od ko­pa­lin (ok. 1,8 mld zł). We­dług nie­ofi­cjal­nych in­for­ma­cji spół­ka roz­ma­wia z ban­ka­mi o moż­li­wym za­cią­gnię­ciu na­wet kil­ku mi­liar­dów zło­tych dłu­gu.

Z ko­lei PGE ma prze­zna­czyć 7,5 mld zł na prze­ję­cie Ener­gi od Skar­bu Pań­stwa. Co­raz czę­ściej mó­wi się o tym, że trans­ak­cja nie doj­dzie do skut­ku.

Kon­cern jest tak­że w trak­cie re­ali­za­cji in­nych in­we­sty­cji, z któ­rych naj­waż­niej­sza jest bu­do­wa blo­ków ener­ge­tycz­nych w Elek­trow­ni Opo­le za 9,4 mld zł. Nie­daw­no ru­szy­ły tak­że prze­tar­gi na wy­bór wy­ko­naw­cy no­wych blo­ków ga­zo­wych: w elek­tro­cie­płow­niach Byd­goszcz i Go­rzów oraz w szcze­ciń­skiej Elek­trow­ni Po­mo­rza­ny, któ­ra jest czę­ścią Ze­spo­łu Elek­trow­ni?Dol­na Od­ra.

Tau­ron w naj­bliż­szych la­tach wy­da ok. 45 mld zł, z cze­go naj­droż­sza ma być bu­do­wa blo­ku wę­glo­we­go w Elek­trow­ni Ja­worz­no – in­we­sty­cja po­chło­nie po­nad 6 mld zł.

—box

Rząd: podatek od wydobycia miedzi bez zmian

Pre­mier Do­nald Tusk za­po­wie­dział, że rząd przed­sta­wi in­for­ma­cję o dys­pro­por­cji w po­dzia­le do­cho­dów z wy­do­by­cia mie­dzi, by uza­sad­nić słusz­ność za­ło­żeń po­dat­ku od wy­do­by­cia te­go su­row­ca, któ­ry ob­cią­ży KGHM. Zda­niem Tu­ska Po­la­cy na­wet w ułam­ku nie ko­rzy­sta­ją z do­bra na­ro­do­we­go, ja­kim jest miedź, tak jak pra­cow­ni­cy spół­ki czy miesz­kań­cy Lu­bi­na. Wła­dze te­go mia­sta (sie­dzi­ba KGHM) za­po­wie­dzia­ły już za­skarże­nie usta­wy do Try­bu­na­łu Kon­sty­tu­cyj­ne­go. Mi­ni­ster­stwo Fi­nan­sów sza­cu­je, że w tym ro­ku da­ni­na przy­nie­sie 1,8 mld zł. Nad pro­jek­tem usta­wy pra­cu­je te­raz Sejm.

Wy­dat­ki in­we­sty­cyj­ne zwią­za­ne z prze­pro­wa­dze­niem peł­ne­go za­kre­su prac po­szu­ki­waw­czych i za­go­spo­da­ro­wa­niem kon­ce­sji w oko­li­cach Wej­he­ro­wa szacowane są w skali 10 – 20 mld zł. To naj­cen­niej­sze po­zwo­le­nie z 15, ja­kie ma Pol­skie Gór­nic­two Naf­to­we i Ga­zow­nic­two.

Pozostało 93% artykułu
Energetyka
Energetyka trafia w ręce PSL, zaś były prezes URE może doradzać premierowi
Energetyka
Przyszły rząd odkrywa karty w energetyce
Energetyka
Dziennikarz „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” najlepszym dziennikarzem w branży energetycznej
Energetyka
Niemieckie domy czeka rewolucja. Rząd w Berlinie decyduje się na radykalny zakaz
Energetyka
Famur o próbie wrogiego przejęcia: Rosyjska firma skazana na straty, kazachska nie