Rada Ministrów zajmie się atomem

Ra­da Mi­ni­strów zaj­mie się we wto­rek pro­jek­tem roz­po­rzą­dzeń do­ty­czą­cych bez­pie­czeń­stwa ją­dro­we­go w na­szym kra­ju

Publikacja: 20.02.2012 02:07

Rada Ministrów zajmie się atomem

Foto: Bloomberg

Pol­ski rząd przy­go­to­wu­je pod­sta­wy praw­ne dla funk­cjo­no­wa­nia pierw­szej w na­szym kra­ju elek­trow­ni ją­dro­wej. Ju­tro pod ob­ra­dy Ra­dy Mi­ni­strów tra­fią czte­ry pro­jek­ty roz­po­rzą­dzeń, któ­re ma­ją na ce­lu wdro­że­nie unij­nych stan­dar­dów w za­kre­sie bez­pie­czeń­stwa ją­dro­we­go do pol­skie­go pra­wa.

Pro­jek­ty przy­go­to­wa­ło Mi­ni­ster­stwo Śro­do­wi­ska. Pro­po­no­wa­ne prze­pi­sy wska­zu­ją m.in., ja­kie czyn­ni­ki mu­szą być bra­ne pod uwa­gę przy oce­nie te­re­nu prze­zna­czo­ne­go pod lo­ka­li­za­cję elek­trow­ni, i okre­śla­ją pod­sta­wo­we wy­ma­ga­nia ochro­ny przed pro­mie­nio­wa­niem, któ­re mu­szą być uwzględ­nio­ne już na eta­pie pro­jek­to­wa­nia obiek­tu. Wzię­to przy tym pod uwa­gę wnio­ski wy­ni­ka­ją­ce z awa­rii w ja­poń­skiej elek­trow­ni Fu­ku­shi­ma, a tak­że z za­gro­że­nia po­wo­dzio­we­go ame­ry­kań­skiej si­łow­ni Fort Cal­ho­un.

Zgod­nie z za­ło­że­nia­mi re­sor­tu śro­do­wi­ska pro­jekt pol­skiej elek­trow­ni po­wi­nien za­pew­nić od­por­ność obiek­tu na  wstrzą­sy sej­smicz­ne oraz na za­gro­że­nia po­wo­dzio­we, a tak­że nie­za­wod­ność za­si­la­nia elek­trycz­ne­go i ze­wnętrz­nych sys­te­mów słu­żą­cych do chło­dze­nia re­ak­to­ra.

– Przy­ję­cie od­po­wied­nich roz­po­rzą­dzeń jest nie­zbęd­ne, aby wdro­żyć w na­szym kra­ju unij­ne prze­pi­sy. Waż­ne jest więc, aby pra­ce nad pro­jek­tem i wdra­ża­nie re­gu­la­cji praw­nych szły rów­no­le­gle. Unik­nie­my wte­dy sy­tu­acji, że in­we­sty­cja zo­sta­nie wstrzy­ma­na z uwa­gi na brak ja­kie­goś prze­pi­su – za­zna­cza Ro­bert Zaj­dler, eks­pert ds. ener­ge­ty­ki w In­sty­tu­cie So­bie­skie­go.

Re­ali­za­cją in­we­sty­cji zaj­mu­je się Pol­ska Gru­pa Ener­ge­tycz­na. W swo­jej wie­lo­let­niej stra­te­gii spół­ka za­zna­czy­ła, że chce uczest­ni­czyć w bu­do­wie dwóch ta­kich si­łow­ni w Pol­sce. Pierw­sza elek­trow­nia, skła­da­ją­ca się z dwóch al­bo trzech blo­ków ener­ge­tycz­nych, po­win­na osią­gnąć peł­ną moc 3000 MW w 2025 ro­ku. Jej koszt sza­cu­je się na 35 – 55 mld zł. Pierw­sza ener­gia z ato­mu po­pły­nie jed­nak wcze­śniej – wraz z uru­cho­mie­niem pierw­sze­go blo­ku oko­ło ro­ku 2020. Ko­lej­na si­łow­nia, o po­dob­nej mo­cy, ru­szy w 2029 r. Od ro­ku 2035 PGE chce wy­twa­rzać już 36 proc. ener­gii elek­trycz­nej z pa­li­wa ją­dro­we­go. We­dług po­li­ty­ki ener­ge­tycz­nej pań­stwa do 2030 ro­ku atom ma za­pew­nić 15,7 proc. elek­trycz­no­ści w Pol­sce.

Pla­ny są am­bit­ne, ale spół­ka do tej po­ry nie ogło­si­ła jesz­cze za­po­wia­da­ne­go od daw­na prze­tar­gu na do­staw­cę tech­no­lo­gii do pierw­szej elek­trow­ni, w tym re­ak­to­ra ją­dro­we­go. Start w nim za­de­kla­ro­wa­ły już fran­cu­ska Are­va oraz GE Hi­ta­chi Nuc­le­ar Ener­gy. My­śli o tym tak­że ame­ry­kań­ski kon­cern We­stin­gho­use.

– W za­leż­no­ści od po­zio­mu za­awan­so­wa­nia tech­no­lo­gicz­ne­go da­ne­go kra­ju ok. 50 – 70 proc. war­to­ści elek­trow­ni ato­mo­wej mo­że po­cho­dzić od lo­kal­nych do­staw­ców – oce­niał pre­zes kon­cer­nu We­stin­gho­use na Eu­ro­pę Yves Bra­chet. – Je­ste­śmy prze­ko­na­ni, że pol­skie przed­się­bior­stwa mo­gą od­gry­wać istot­ną ro­lę w na­szym eu­ro­pej­skim łań­cu­chu do­staw – do­dał w roz­mo­wie z PAP wi­ce­pre­zes We­stin­gho­use na Eu­ro­pę Mi­cha­el Kirst.

PGE szu­ka na ra­zie wy­ko­naw­cy ba­dań lo­ka­li­za­cyj­nych i śro­do­wi­sko­wych na wy­bra­nych przez spół­kę po­ten­cjal­nych lo­ka­li­za­cjach si­łow­ni na Po­mo­rzu: w Cho­cze­wie, Żar­now­cu i Gą­skach. Miesz­kań­cy tej ostat­niej miej­sco­wo­ści sprze­ci­wi­li się bu­do­wie na te­re­nie ich gmi­ny.

Pol­ski rząd przy­go­to­wu­je pod­sta­wy praw­ne dla funk­cjo­no­wa­nia pierw­szej w na­szym kra­ju elek­trow­ni ją­dro­wej. Ju­tro pod ob­ra­dy Ra­dy Mi­ni­strów tra­fią czte­ry pro­jek­ty roz­po­rzą­dzeń, któ­re ma­ją na ce­lu wdro­że­nie unij­nych stan­dar­dów w za­kre­sie bez­pie­czeń­stwa ją­dro­we­go do pol­skie­go pra­wa.

Pozostało 90% artykułu
Energetyka
Energetyka trafia w ręce PSL, zaś były prezes URE może doradzać premierowi
Energetyka
Przyszły rząd odkrywa karty w energetyce
Energetyka
Dziennikarz „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” najlepszym dziennikarzem w branży energetycznej
Energetyka
Niemieckie domy czeka rewolucja. Rząd w Berlinie decyduje się na radykalny zakaz
Energetyka
Famur o próbie wrogiego przejęcia: Rosyjska firma skazana na straty, kazachska nie
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie. Jak zbudować efektywny HR i skutecznie zarządzać kapitałem ludzkim?