Gaz­-Sys­tem, od­po­wie­dzial­ny za prze­sył ga­zu na ter­enie Pol­ski, pod­pi­sał z PKO BP umo­wę, na mo­cy któ­rej otrzy­mał 200 mln zł kre­dy­tu w ra­chun­ku bie­żą­cym. Pie­nią­dze prze­zna­czy na fi­nan­so­wa­nie bie­żą­cych po­trzeb, w tym na re­ali­za­cję nie­któ­rych in­we­sty­cji. Kre­dyt bę­dzie do­stęp­ny dla spół­ki do koń­ca 2015 r.

– W tym ro­ku Gaz­-Sys­tem za­in­we­stu­je łącz­nie 2,7 mld zł. Zde­cy­do­wa­ną więk­szość pie­nię­dzy prze­zna­czy­my na bu­do­wę ga­zo­cią­gów prze­sy­ło­wych i ter­mi­na­lu LNG w Świ­no­uj­ściu – mó­wi Jan Cha­dam, pre­zes spół­ki. Fi­nan­so­wa­nie, po­za pie­niędz­mi z kre­dy­tów i po­ży­czek, bę­dzie po­cho­dzić z wy­pra­co­wa­nych zy­sków. W ubie­głym ro­ku spół­ka za­ro­bi­ła na czy­sto 391 mln zł, przy przy­cho­dach ze sprze­da­ży na po­zio­mie 1,53 mld zł.