Lotos podał wyniki za IV kw. 2011 i cały 2011 rok.

Konieczność utworzenia odpisów na te aktywa w wysokości 202 mln zł osłabiła wyniki IV kwartału 2011 roku

Publikacja: 24.02.2012 04:32

Lotos podał wyniki za IV kw. 2011 i cały 2011 rok.

Foto: Bloomberg

Ostat­ni kwar­tał 2011 ro­ku to w wy­ni­kach gru­py Lo­tos dwa zno­szą­ce się wza­jem­nie czyn­ni­ki wpły­wa­ją­ce na zysk. Z jed­nej stro­ny pro­duk­cja i han­del, na któ­rych spół­ka za­ro­bi­ła 354 mln zł, a z dru­giej stra­ta na dzia­łal­no­ści wy­do­byw­czej spo­wo­do­wa­na ko­niecz­no­ścią do­ko­na­nia od­pi­sów ak­tu­ali­za­cyj­nych na ak­ty­wa nor­we­skie w wy­so­ko­ści 202 mln zł.

Skon­so­li­do­wa­ny zysk net­to Lo­to­su wy­niósł w IV kwar­ta­le 2011 ro­ku 93,7 mln zł i po­mi­mo od­pi­sów był zde­cy­do­wa­nie lep­szy od kon­sen­su­su ryn­ko­we­go na po­zio­mie 27,4 mln zł. Przy­cho­dy gru­py wzro­sły do 8,364 mln zł to gdy ana­li­ty­cy ocze­ki­wa­li, że wy­nio­są 8,024 mln zł. Jed­nak znacz­nie niż­szy od ocze­ki­wań był zysk ope­ra­cyj­ny, któ­ry wy­niósł 190,2 mln zł, tym­cza­sem śred­nia pro­gnoz ana­li­ty­ków za­kła­da­ła, że EBIT wy­nie­sie 217,3 mln zł.

Ne­ga­tyw­nie na wy­nik net­to wpły­nę­ły wy­da­rze­nia jed­no­ra­zo­we, któ­re kosz­to­wa­ły spół­kę w su­mie 260 mln zł, w tym wła­śnie 202 mln zł od­pi­sów na ak­ty­wa w Nor­we­gii. Po­wsta­ły one z po­wo­du opóź­nia­ją­ce­go się wy­do­by­cia ze zło­ża Yme na szel­fie nor­we­skim. – Na po­zio­mie wy­ni­ku ope­ra­cyj­ne­go to oko­ło 202 mln zł, jed­nak na po­zio­mie wy­ni­ku net­to – 79 mln zł – po­in­for­mo­wa­ła Ma­riusz Ma­cha­jew­ski, wi­ce­pre­zes za­rzą­du i dy­rek­tor ds. eko­no­micz­no­-fi­nan­so­wych.

Pro­ble­mem dla spół­ki by­ła de­pre­cja­cja zło­te­go. – Ce­na ba­rył­ki ro­py wy­ra­żo­na w do­la­rach wzro­sła o 10 proc. Je­śli do­li­czy­my do te­go de­pre­cja­cję zło­tów­ki w sto­sun­ku do do­la­ra, oka­zu­je się, że ce­na ba­rył­ki ro­py dla nas wzro­sła aż o 20 proc. – tłu­ma­czy Ma­cha­jew­ski.

Co wię­cej sła­bość zło­te­go prze­ło­ży­ła się na wskaź­nik za­dłu­że­nia spół­ki. Dług fi­nan­so­wy wzrósł z 6,3 mld zł w 2010 r. do 7,3 mld zł w 2011 r. – Ten je­den mia­liard zło­tych wy­ni­ka głów­nie z te­go, że dla kre­dy­tów (cho­dzi tu o kre­dy­ty in­we­sty­cyj­ne zwią­za­ne z fi­nan­so­wa­niem pro­jek­tu 10+ i kre­dyt zwią­za­ny z fi­nan­so­wa­niem za­pa­sów obo­wiąz­ko­wych) kurs wa­lu­to­wy do ich wy­ce­ny się zmie­nił – twier­dzi Ma­cha­jew­ski. Nie za­cią­ga­li­śmy w 2011 r. no­wych kre­dy­tów – do­da­je.

Pro­gno­zy Lo­to­su na nad­cho­dzą­cy rok są ostroż­ne. Moż­li­wo­ści po­pra­wy wy­ni­ków spół­ka upa­tru­je głów­nie w oszczęd­no­ściach w ra­mach wpro­wa­dzo­ne­go pro­gra­mu opty­mal­nej eks­pan­sji i nie prze­wi­du­je po­pra­wy oto­cze­nia ryn­ko­we­go. Pla­nu­je na ten rok ca­pex w wy­so­ko­ści po­nad 800 mln zł z lek­ką prze­wa­gą wy­dat­ków na wy­do­by­cie.

Ostat­ni kwar­tał 2011 ro­ku to w wy­ni­kach gru­py Lo­tos dwa zno­szą­ce się wza­jem­nie czyn­ni­ki wpły­wa­ją­ce na zysk. Z jed­nej stro­ny pro­duk­cja i han­del, na któ­rych spół­ka za­ro­bi­ła 354 mln zł, a z dru­giej stra­ta na dzia­łal­no­ści wy­do­byw­czej spo­wo­do­wa­na ko­niecz­no­ścią do­ko­na­nia od­pi­sów ak­tu­ali­za­cyj­nych na ak­ty­wa nor­we­skie w wy­so­ko­ści 202 mln zł.

Pozostało 85% artykułu
Energetyka
Energetyka trafia w ręce PSL, zaś były prezes URE może doradzać premierowi
Energetyka
Przyszły rząd odkrywa karty w energetyce
Energetyka
Dziennikarz „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” najlepszym dziennikarzem w branży energetycznej
Energetyka
Niemieckie domy czeka rewolucja. Rząd w Berlinie decyduje się na radykalny zakaz
Energetyka
Famur o próbie wrogiego przejęcia: Rosyjska firma skazana na straty, kazachska nie
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie. Jak zbudować efektywny HR i skutecznie zarządzać kapitałem ludzkim?