Sporządził go w ubiegłym roku zespół kierowany przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy. W jego skład weszli również specjaliści z Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk, Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej, Instytutu Nafty i Gazu oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska z Gdańska.

Zespół zbadał wpływ na środowisko procesu szczelinowania hydraulicznego wykonanego w jednym z otworów wiertniczych w miejscowości Łebień (Pomorze). Na tym obszarze koncesję posiada Lane Energy Poland, które w 2010 r. rozpoczęło pierwsze wiercenia.

W ramach wykonanej analizy przeprowadzono badania wszystkich elementów środowiska, które zostały zidentyfikowane jako potencjalnie zagrożone przez prowadzone prace. W tym kontekście m.in. zbadano stan atmosfery, tak pod względem możliwych emisji gazów i pyłów, jak i podwyższonych poziomów hałasu.

Analiza objęła też powierzchnię terenu, w tym możliwości powstania drgań i wstrząsów sejsmicznych oraz zanieczyszczenia substancjami z powierzchni terenu i z głębi odwiertu. Wreszcie przebadano wody powierzchniowe i podziemne pod kątem potencjalnego zanieczyszczenia z powierzchni terenu i z głębi otworu oraz wykorzystania ich zasobów do sporządzenia płynów technologicznych.

- Przeprowadzone badanie potwierdziło tezę o minimalnym i niegroźnym wpływie prac poszukiwawczych za gazem ziemnym ze złóż niekonwencjonalnych na wskazane elementy środowiska – twierdzą przedstawiciele Departamentu Geologii i Koncesji Geologicznych w Ministerstwie Środowiska.