PGNiG zakończyło przetarg na wiercenia w Lubyczy Królewskiej

PNiG Kra­ków wy­ko­na dla gieł­do­wej spół­ki od­wiert za 30,5 mln zł. Pra­ce przy nim po­trwa­ją 100 dni

Publikacja: 07.03.2012 01:21

PGNiG zakończyło przetarg na wiercenia w Lubyczy Królewskiej

Foto: Bloomberg

Pol­skie Gór­nic­two Naf­to­we i Ga­zow­nic­two roz­strzy­gnę­ło prze­targ na wy­ko­naw­cę prac wiert­ni­czych w Lu­by­czy Kró­lew­skiej (nie­da­le­ko To­ma­szo­wa Lu­bel­skie­go), gdzie bę­dą prze­pro­wa­dza­ne po­szu­ki­wa­nia ga­zu łup­ko­we­go. O kon­trakt sta­ra­ło się PNiG Ja­sło, PNiG Kra­ków oraz PNiG Naf­ta (wszyst­kie na­le­żą do gru­py PGNiG).

Osta­tecz­ną ofer­tę zło­ży­ło tyl­ko PNiG Ja­sło, któ­re za­pro­po­no­wa­ło ce­nę 31,87 mln zł, oraz PNiG Kra­ków żą­da­ją­ce za swo­je pra­ce 30,5 mln zł. Wy­gra­ła osta­nia z tych firm, gdyż o zwy­cię­stwie de­cy­do­wa­ła tyl­ko ce­na. PGNiG prze­targ na wy­ko­na­nie prac wiert­ni­czych ogła­szał trzy­krot­nie. Wcze­śniej­sze dwa nie do­szły do skut­ku, gdyż kwo­ty po­da­wa­ne w ofer­tach prze­kra­cza­ły wy­dat­ki, ja­kie za­mie­rzał po­nieść za­ma­wia­ją­cy.

5,3 bln m3 wy­no­szą za­so­by ga­zu łup­ko­we­go w Pol­sce wg ame­ry­kań­skiej Agen­cji ds. Ener­gii (EIA)

Pra­ce w Lu­by­czy Kró­lew­skiej ma­ją roz­po­cząć się nie­zwłocz­nie po za­war­ciu umo­wy i otrzy­ma­niu wy­ma­ga­nych de­cy­zji. Dla PGNiG re­ali­za­cja te­go pro­jek­tu jest prio­ry­te­to­wa. Spół­ka za­kła­da, że pra­ce wiert­ni­cze po­trwa­ją 100 dni.

Od­wiert w Lu­by­czy Kró­lew­skiej bę­dzie trze­cim do­ty­czą­cym po­szu­ki­wań ga­zu łup­ko­we­go, ja­ki wy­ko­na spół­ka. Pierw­szy zre­ali­zo­wa­no w Mar­ko­wo­li nie­da­le­ko Pu­ław. Pra­ce z nim zwią­za­ne nie przy­czy­ni­ły się jed­nak do od­kry­cia zło­ża. Dru­gi od­wiert zre­ali­zo­wa­no w Lu­bo­ci­nie nie­da­le­ko Wej­he­ro­wa. Tam wy­ni­ki by­ły na ty­le sa­tys­fak­cjo­nu­ją­ce, że po­sta­no­wio­no prze­pro­wa­dzić ko­lej­ne wier­ce­nia. W tym ro­ku PGNiG na po­szu­ki­wa­nia ro­py i ga­zu chce wy­dać oko­ło 1 mld zł. Część pie­nię­dzy prze­zna­czy na gaz łup­ko­wy.

Wszyst­kie fir­my po­szu­ku­ją­ce ga­zu łup­ko­we­go w Pol­sce za­de­kla­ro­wa­ły w Mi­ni­ster­stwie Śro­do­wi­ska, któ­re wy­da­je kon­ce­sje, że wy­ko­na­ją w tym ro­ku 18 od­wier­tów. W 2010 r. wy­ko­na­ły ich 13.

Pol­skie Gór­nic­two Naf­to­we i Ga­zow­nic­two roz­strzy­gnę­ło prze­targ na wy­ko­naw­cę prac wiert­ni­czych w Lu­by­czy Kró­lew­skiej (nie­da­le­ko To­ma­szo­wa Lu­bel­skie­go), gdzie bę­dą prze­pro­wa­dza­ne po­szu­ki­wa­nia ga­zu łup­ko­we­go. O kon­trakt sta­ra­ło się PNiG Ja­sło, PNiG Kra­ków oraz PNiG Naf­ta (wszyst­kie na­le­żą do gru­py PGNiG).

Pozostało 82% artykułu
Energetyka
Energetyka trafia w ręce PSL, zaś były prezes URE może doradzać premierowi
Energetyka
Przyszły rząd odkrywa karty w energetyce
Energetyka
Dziennikarz „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” najlepszym dziennikarzem w branży energetycznej
Energetyka
Niemieckie domy czeka rewolucja. Rząd w Berlinie decyduje się na radykalny zakaz
Energetyka
Famur o próbie wrogiego przejęcia: Rosyjska firma skazana na straty, kazachska nie
Materiał Promocyjny
CERT Orange Polska: internauci korzystają z naszej wiedzy