Budowa polskiej elektrowni jądrowej będzie miała pozytywny wpływ na bilans dostępnej mocy i pozwoli na eksport czystej energii do krajów sąsiednich – uważa Konfederacja Lewiatan, oceniając Program Polskiej Energetyki Jądrowej, przyjęty przez rząd.

Zdaniem Lewiatana oraz Związku Pracodawców Prywatnych Energetyki podstawowym wyzwaniem jest dziś trwałe zapewnienie bezpieczeństwa dostaw odpowiedniej ilości energii po akceptowalnych cenach. - Energetyka jądrowa istotnie zwiększy bezpieczeństwo zaopatrzenia w energię ponieważ zapewniając znaczny udział krajowej produkcji energii po stabilnych cenach zmniejszy ryzyka związane z ich zmiennością oraz dostępnością surowców energetycznych w perspektywie 60-80 lat – mówi Daria Kulczycka, dyrektorka departamentu energii i zmian klimatu Konfederacji Lewiatan.

Jak wskazuje energetyka jądrowa pozwala też realizować długofalowe cele polityki energetyczno-klimatycznej zarówno o charakterze globalnym jak i na poziomie Unii Europejskiej. Jest to szczególnie istotne w kontekście przygotowanej przez Komisję Europejską reformy unijnego systemu handlu emisjami oraz ustalenia nowych celów redukcji gazów cieplarnianych planowanych na lata 2030 i 2050.

W ocenie Lewiatana skuteczna realizacja PPEJ będzie też sprzyjać wypełnianiu krajowych zobowiązań emisyjnych. Jest to szczególnie istotne w kontekście planowanych do wprowadzenia zaostrzonych celów redukcji emisji dwutlenku węgla oraz nowych wymagań w zakresie emisji dwutlenku siarki, tlenków azotu, pyłów oraz rtęci dla konwencjonalnych źródeł spalania.

Konfederacja zwraca jednocześnie uwagę na konieczność wyznaczenia ram ekonomicznych, które umożliwią realizację budowy reaktora. Zapewnienie finansowania tej inwestycji, która pochłonie 40-60 mld zł, jest kluczowe dla jej przyszłej realizacji. „Dlatego potrzebne jest jak najszybsze rozpoczęcie przez rząd publicznej dyskusji odnośnie dostępnych i akceptowalnych mechanizmów wsparcia warunkujących rentowność tego przedsięwzięcia. Dyskusja o mechanizmach wsparcia warunkujących rentowność tego przedsięwzięcia oraz cenach energii z elektrowni jądrowych nie powinna być odkładana" - czytamy w liście Lewiatana. Konfederacja Lewiatan wyraża jednocześnie gotowość do udziału w publicznej dyskusji prowadzonej z udziałem przedstawicieli rządu w sprawach związanych z projektem jądrowym w Polsce oraz apeluje o sprawne wdrażanie Program Polskiej Energetyki Jądrowej.