PKN Orlen podał, że jego wniosek dotyczy udzielenia nowej koncesji na okres do 31 grudnia 2030 r. Spółka wyjaśniła, że płocki koncern, który prowadzi działalność gospodarczą na podstawie posiadanych koncesji na wytwarzanie paliw ciekłych oraz koncesji na obrót paliwami ciekłymi, złożył jednocześnie zabezpieczenie majątkowe 10 mln zł "na poczet rozliczenia należności publiczno-prawnych, jakie powstają w ramach tych działalności, w tym zobowiązań podatkowych".

"Obowiązek złożenia wniosku o nową koncesję oraz zabezpieczenia majątkowego wynika z realizacji przez spółkę zapisów ustawy z 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz niektórych innych ustaw" - zaznaczył PKN Orlen.

Jak przypomniał płocki koncern, nowe prawo wprowadziło przejściowy okres - do 22 września - na złożenie wniosku koncesyjnego wraz z zabezpieczeniem majątkowym dla przedsiębiorców, którzy do czasu uzyskania nowej koncesji chcą kontynuować działalność polegającą na obrocie paliwami ciekłymi z zagranicą. Spółka podała, że wniosek do Urzędzie Regulacji Energetyki złożyła 12 września.

"Dzięki terminowemu złożeniu wniosku oraz zabezpieczenia, PKN Orlen będzie mógł na podstawie dotychczas posiadanej koncesji nieprzerwanie prowadzić obrót paliwami ciekłymi z zagranicą" - podkreślił płocki koncern. Według spółki, zgodnie z nowymi wymaganiami prawa koncesje na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą powinny zostać udzielone w terminie 4 miesięcy od dnia złożenia wniosków.

PKN Orlen jest największym w Polsce podmiotem branży rafineryjno-petrochemicznej i jednym z największych w Europie. Posiada m.in. spółki zależne w Niemczech, Czechach i na Litwie, a także w Kanadzie.