Przychody ze sprzedaży netto spadły z 30,14 mld zł w 2013 roku do 28,14 mld zł. Skonsolidowany zysk operacyjny spółki powiększony o amortyzację (EBITDA) w 2014 r. wyniósł ok. 8,1 mld zł (wzrost o 4 proc. w stosunku do 2013 r.), natomiast zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej ok. 3,6 mld zł. Oznacza to spadek o 8 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym. Zysk operacyjny grupy PGE wyniósł prawie 5,1 mld zł wobec 4,85 mld zł w 2013 roku.

Spółka już pod koniec stycznia podała szacunkowe wyniki za 2014 rok. Podawała wtedy, że skonsolidowana EBITDA PGE w 2014 r. wyniosła 8,1 mld zł, a zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej około 3,6 mld zł.

Informowała wtedy, że pozytywnie na EBITDA w 2014 r. wpłynęły: przychody z tytułu rekompensat KDT (ok. 1.539 mln zł), rozwiązanie rezerw w wyniku korzystnych wyroków Sądu Apelacyjnego odnośnie sporów dotyczących rekompensat KDT (ok. 246 mln zł) oraz rozwiązanie rezerwy na uprawnienia do emisji CO2 za 2013 r. (ok. 751 mln zł). Utworzenie rezerw na koszty związane z Programem Dobrowolnych Odejść (ok. 404 mln zł) zmniejszyło raportowany zysk EBITDA, a odpis na utratę wartości instrumentów finansowych (ok. 386 mln zł), odpowiednio zmniejszył raportowany zysk netto. - Pomimo wymagającego otoczenia rynkowego, w minionym roku PGE wypracowała solidny wynik finansowy i z powodzeniem realizuje kluczowe projekty strategii Grupy do 2020 r., takie jak budowa nowych bloków w Opolu i Turowie, program modernizacji istniejących elektrowni, a także rozwijanie segmentu energetyki odnawialnej. Kontynuujemy również obszerny program modernizacji i rozwoju w segmencie dystrybucji na rzecz zwiększenia niezawodności dostaw do naszych obecnych i przyszłych klientów – mówił cytowany w komunikacie spółki Marek Woszczyk, prezes PGE.

Produkcja energii elektrycznej w 2014 r. wyniosła 54,8 TWh i zgodnie z oczekiwaniami była o 2,2 TWh niższa niż rok wcześniej. W porównaniu do 2013 r. o 7 proc. wzrósł wolumen energii sprzedanej do odbiorców końcowych (39,6 TWh), a o 2 proc. wolumen dystrybucji (32,5 TWh).

Wydatki na inwestycje w 2014 r. były rekordowe – wyniosły 6,3 mld zł (o 46 proc. wyższe niż przed rokiem). To efekt realizacji programu inwestycyjnego grupy o łącznej wartości ok. 50 mld zł do 2020 r. Zakłada on budowę nowych mocy oraz modernizację obecnych aktywów w energetyce konwencjonalnej. Do końca br. spółka odda do użytku ponad 200 MW nowych mocy w energetyce wiatrowej. Program inwestycyjny uwzględnia również realizację inwestycji w segmencie dystrybucji.