Tauron już korzysta z decyzji Brukseli i wydłuża życie ośmiu starym elektrowniom

Katowicki koncern energetyczny notuje trzy ostatnie miesiące ze sporym zyskiem, zaś rok wcześniej była to strata. Wśród wielu informacji ujętych w sprawozdaniu finansowym firmy, kluczowe jednak wydaje się wydłużenie pracy bloków 200 MW do 2028 r.

Publikacja: 22.11.2023 22:26

Elektrownia Jaworzno 3

Elektrownia Jaworzno 3

Foto: Tauron Jaworzno

Tauron Polska Energia odnotował 385 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2023 r. wobec 232 mln zł straty rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 640 mln zł wobec 34 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 9 160 mln zł w III kw. 2023 r. wobec 8 567 mln zł rok wcześniej.

Duży wzrost zysku netto

W I-III kw. 2023 r. spółka miała 2 258 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 395 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 32 442 mln zł w porównaniu z 26 264 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 5 471 mln zł wobec 2 846 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej. „Warto podkreślić, iż dobre rezultaty zostały osiągnięte pomimo rozpoznania w III kwartale br. rezerwy w dziale sprzedaż w wysokości 536 mln złotych w konsekwencji obniżenia cen energii dla gospodarstw domowych wprowadzonego Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z 9 września 2023 r. – mówi Krzysztof Surma, wiceprezes Tauronu ds. Finansów. Jak dodaje, znaczący wzrost EBITDA oraz spadek długu netto przyczyniły się do obniżenia wskaźnika dług netto/EBITDA do poziomu 1,6x. Bezpieczny poziom zadłużenia jest dla nas niezwykle istotny z uwagi na realizowany ambitny program inwestycyjny ukierunkowany na transformację energetyczną w kierunku źródeł odnawialnych oraz rozwój sieci dystrybucyjnych. Stabilną sytuację finansową Grupy potwierdziła agencja ratingowa Fitch Ratings, utrzymując długoterminowy rating Grupy na poziomie „BBB-” z perspektywą stabilną” – wskazuje Krzysztof Surma.

Spada produkcja

W pierwszych 9 miesiącach 2023 r. Grupa Tauron dostarczyła łącznie ponad 38 TWh energii elektrycznej do 5,91 mln odbiorców końcowych, co oznacza, że wolumen dystrybuowanej energii był o 5 proc. niższy r/r. Główną przyczyną spadku było osłabienie koniunktury gospodarczej i wynikający z tego spadek zapotrzebowania na energię elektryczną, głównie wśród klientów biznesowych. Spółki Grupy wyprodukowały w okresie trzech kwartałów 2023 r. niemal 9 TWh energii elektrycznej, co oznacza spadek o 19 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2022 r., w którym produkcja energii elektrycznej wyniosła 11,17 TWh.

W pierwszych 9 miesiącach 2023 r. segment OZE obejmujący elektrownie wodne, wiatrowe i fotowoltaiczne wyprodukował 1,02 TWh energii elektrycznej, tj. o 10 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku (0,93 TWh). Wynikało to głównie z korzystniejszych warunków hydrologicznych, jakie miały miejsce w okresie trzech kwartałów 2023 r. oraz ze wzrostu mocy zainstalowanej w OZE.

Rośnie moc OZE

Łączna moc zainstalowana jednostek wytwórczych segmentu OZE na 30 września 2023 r. wyniosła 569 MW (w tym 417 MW w elektrowniach wiatrowych, 133 MW w elektrowniach wodnych, 19 MW mocy w elektrowniach fotowoltaicznych). W porównaniu do zeszłego roku wzrosła o 44 MW, na skutek oddania do eksploatacji w drugiej połowie 2022 r. farmy fotowoltaicznej Choszczno II o mocy 8 MW, farmy wiatrowej Piotrków o mocy 30 MW i farmy wiatrowej Majewo o mocy 6 MW. Razem z 90 MW mocy zainstalowanej w blokach biomasowych Grupa dysponuje źródłami OZE o łącznej mocy 659 MW. Produkcja ciepła w analizowanym okresie wyniosła 6,73 PJ i była nieznacznie niższa r/r.

Przychody ze sprzedaży wypracowane przez Grupę w pierwszych trzech kwartałach 2023 r. wyniosły 32,4 mld zł i były o 24 proc. wyższe od przychodów z działalności kontynuowanej uzyskanych w analogicznym okresie 2022 r., głównie na skutek znaczącego wzrostu rynkowych cen energii elektrycznej oraz ze względu na wyższe przychody ze sprzedaży usług dystrybucyjnych w konsekwencji wzrostu stawki usługi dystrybucyjnej. „W analizowanym okresie Grupa odnotowała 39 proc. wzrost r/r kosztów działalności, na co największy wpływ miał wzrost r/r kosztów zakupu energii elektrycznej, paliw a także uprawnień do emisji Co2 – podaje firma.

Opłaty od zysków 

Ponadto w kosztach ujęto wartość odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny w łącznej wysokości 415 mln zł (z czego w ramach segmentów: Sprzedaż 335 mln zł, Wytwarzanie 61 mln zł, OZE 5 mln zł oraz w ramach Pozostałej działalności 14 mln zł).

Rynek mocy wydłuża życie "dwustek"

Tauron w swoich prognozach założył, że forma wsparcia z Rynku Mocy do końca roku 2028 dla istniejących jednostek węglowych niespełniających kryterium EPS 550 (dla których jednostkowa emisyjność przekracza 550kg/MWh). Dla jednostek, które zawarły kontrakty wieloletnie do dnia 31 grudnia r., a nie spełniają kryterium EPS 550 założono utrzymanie płatności do końca obowiązywania kontraktu. Zgodnie z osiągniętym porozumieniem Rady Europejskiej z dnia 17 października 2023 r. w zakresie reformy modelu rynku energii założono wprowadzenie derogacji w zakresie obowiązywania limitów emisji CO2 w jednostkach ubiegających się o wsparcie z Rynku Mocy i w konsekwencji wydłużenie okresu możliwego wsparcia dla tego typu jednostek z czerwca 2025 r. do końca 2028 r. „W prognozach założono wydłużenie wsparcia z mechanizmów mocowych dla ośmiu bloków klasy 200 MW zlokalizowanych w Oddziałach w Jaworznie i Łaziskach Górnych oraz dla bloku w Oddziale Łagisza o mocy 460 MW, co spowodowało wydłużenie działania jednostek klasy 200MW do 2028 r.” – czytamy w sprawozdaniu finansowym.

Tauron Polska Energia odnotował 385 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2023 r. wobec 232 mln zł straty rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 640 mln zł wobec 34 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 9 160 mln zł w III kw. 2023 r. wobec 8 567 mln zł rok wcześniej.

Duży wzrost zysku netto

Pozostało 93% artykułu
Energetyka Zawodowa
Różne strategie oczekiwania na wydzielenie węgla ze spółek
Materiał Promocyjny
Jak wykorzystać potencjał elektromobilności
Energetyka Zawodowa
Litwa pomoże odbudować energetykę Ukrainy po atakach Rosji
Energetyka Zawodowa
Amerykański stan znalazł sposób na ekologów. Blokowali wydobycie ropy
Energetyka Zawodowa
Polski węgiel spalany dla Ukrainy bez opłat ETS? Komisja Europejska się nie zgadza
Energetyka Zawodowa
Niespodziewane efekty reformy rynku energii