Spółka podtrzymała jednocześnie wniosek o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego złożony 7 października 2016 r. Jednak jak tłumaczy do tej pory nie otrzymała w tej sprawie decyzji.

Teraz w pierwszej kolejności dokona rozpatrzenia wniosku spółki o otwarcie przyspieszonego postępowania restrukturyzacyjnego. Jego przedmiotem będzie restrukturyzacja zobowiązań spółki z tytułu wyemitowanych obligacji serii A, B, kredytów bankowych i zobowiązań warunkowych oraz roszczenia wynikające z poręczonych przez Ekokogenerację obligacji wyemitowanych przez WGE Development. Chodzi o pięć serii papierów dłużnych o łącznej wartości nominalnej 5,8 mln zł.

Ekokogeneracja oferuje „pod klucz” instalacje do produkcji ciepła z odpadów w piecach obrotowych o mocy cieplnej od 3 MWt do 10 MWt oraz w piecach ceramicznych WGE, o mocy od 1,2 MW do 2,4 MW.