Wynik EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację) grupy zmniejszył się o 26 proc., do 3,1 mld zł. Gorsze wyniki spółka tłumaczy niższą dyspozycyjnością aktywów na węgiel brunatny (kompleksowa modernizacja bloków w Bełchatowie), a tym samym mniejszym wolumenem sprzedanej energii w połączeniu z niższymi realizowanymi cenami energii elektrycznej na rynku hurtowym. Skorygowany o odpisy aktualizujące zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł w I półroczu 1,27 mld zł. Był więc niższy o 41 proc.

Pod koniec lipca spółka szacowała, że jej skonsolidowany wynik EBITDA za I półrocze 2016 roku wyniesie ok. 3,1 mld zł, natomiast zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej ok. 0,5 mld zł.

Największy udział w zysku EBITDA PGE w I półroczu miał segment energetyki konwencjonalnej, gzie wypracowano 1,6 mld zł. Segment dystrybucji zakończył sześć pierwszych miesięcy na poziomie ponad 1,1 mld złotych. Połączone segmenty sprzedaży hurtowej i detalicznej wygenerowały 208 mln zł. Z kolei segment energetyki odnawialnej, który był pod presją niższych cen zielonych certyfikatów, osiągnął wynik na poziomie 205 milionów zł. Zysk netto dla akcjonariuszy wyniósł 546 mln zł. Grupa wydała w tym czasie na inwestycje 3,7 mld zł. To o 11 proc. więcej niż przed rokiem. 2,4 mld zł z tej kwoty zostało przeznaczone na nowe projekty. Wskaźnik dług netto/LTM EBITDA na koniec czerwca wynosił 0,62x wobec 0,32x na koniec grudnia 2015 roku.

– Nasz flagowy projekt – budowa dwóch bloków energetycznych w Elektrowni Opole – przekroczył 50 proc. zaawansowania. Wmurowaliśmy także symboliczny kamień węgielny w jeden z fundamentów maszynowni bloku energetycznego w Turowie. Produkcja głównych urządzeń bloku postępuje zgodnie z planem, a na budowie prowadzone są prace ziemne oraz fundamentowe. W końcową fazę wkroczyła natomiast budowa bloku gazowo-parowego w Gorzowie, którego uruchomienie zaplanowane zostało na IV kwartał tego roku – skomentował cytowany w komunikacie Ryszard Wasiłek, wiceprezes ds. rozwoju PGE.

Równolegle grupa realizuje program kompleksowych modernizacji istniejących bloków m.in. w Elektrowni Bełchatów i Elektrowni Turów. Realizacja tych projektów wydłuży cykl życia jednostek wytwórczych oraz zwiększy ich sprawność i moc, a także pozwoli obniżać emisyjność elektrowni. W tym roku wydatki na inwestycje mają być nieznacznie niższe niż w 2015 roku. Spółka poinformowała także, że zaktualizowaną strategię zaprezentuje we wrześniu.