Zbigniew Stopa już był prezesem LW Bogdanka  w latach 2012-2016. Przypomnijmy, że 12 kwietnia nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki podjęło uchwałę o odwołaniu rady nadzorczej. Jednocześnie akcjonariusze spółki powołali nowyc skład rady nadzorczej, w osobach Bartosza Krysta, Szymona Jankowski (ponownie powołany), Sławomir Krenczyk, Magdalena Makieła, Daniel Frąca, Paweł Cygan.

Czytaj więcej

CBA w Bogdance. Nieoficjalne: Na celowniku były prezes i osoba powiązana z Suwerenną Polską

Wówczas rada nadzorcza Lubelskiego Węgla „Bogdanka” podjęła uchwały o odwołaniu Kasjana Wyligały z funkcji prezesa zarządu oraz jego zastępcy Dariusza Dumkiewicza, a wiceprezesa ds. handlu i inwestycji. Decyzja weszła w życie z dniem 15 kwietnia. Z kolei Adam Partyka 30 kwietnia straci stanowisko zastępcy prezesa zarządu ds. pracowniczych i społecznych. Przyczyny odwołania nie zostały podane.

Kim jest nowy prezes Bogdanki?

 Zbigniew Stopa jest absolwentem Wydziału Górniczego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, gdzie w 1984 roku uzyskał dyplom magistra inżyniera ze specjalnością Technika eksploatacji złóż. W 1997 roku ukończył podyplomowe studia w Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach w zakresie Zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Uczestniczył w wielu szkoleniach i kursach specjalistycznych (podstawy ekonomiki, zarządzanie zasobami ludzkimi, finanse dla menadżerów) oraz ukończył kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych JSSP. Cała kariera zawodowa Zbigniewa Stopy jest związana z Bogdanką. W latach 1984 – 1985 odbył staż pod ziemią, w latach 1985 – 1987 pracował na stanowisku nadgórnika pod ziemią. W lutym 1987 roku objął stanowisko Sztygara zmianowego pod ziemią, a pod koniec tego samego roku Sztygara oddziałowego pod ziemią. W latach 1991 – 2006 pełnił funkcję Nadsztygara górniczego pod ziemią. Od maja do grudnia 2006 roku pełnił funkcję Kierownika Działu Robót Górniczych pola Nadrybie. W dniu 15 grudnia 2006 roku został powołany na stanowisko wiceprezesa – dyrektora ds. produkcji. 27 września 2012 roku rada nadzorcza powierzyła Zbigniewowi Stopie funkcję pełniącego obowiązki prezesa. Od 23 listopada 2012 roku Zbigniew Stopa pełnił funkcję prezesa Lubelskiego Węgla „Bogdanka” do 2016 roku. 

Stopa posiada też kwalifikacje zatwierdzone przez Urząd Górniczy na stanowisku kierownika działu górniczego (1997 r.), osoby wyższego dozoru ruchu (1991 r.) oraz w 2007 r. został powołany przez prezesa Wyższego Urzędu Górniczego do Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie przy Wyższym Urzędzie Górniczym w Katowicach.