Zgodnie z wykazem wniesionych do Sejmu projektów, 14 lipca br. projekt wpłynął do Sejmu. Projekt został skierowany do Biura Legislacyjnego Sejmu. Projekt został przyjęty przez Radę Ministrów 6 lipca br. To jeden z tzw. kamieni milowych, których realizacja warunkuje wypłacenie środków z Krajowego Planu Odbudowy. Najbliższe posiedzenie Sejmu zaplanowano na 20-22 lipca.

Celem projektu ustawy noweli ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz niektórych innych ustaw jest zwiększenie roli samorządów i społeczności w obszarze planowania przestrzennego gminy w związku z istniejącymi oraz planowanymi elektrowniami wiatrowymi. Projekt zakłada utrzymanie generalnej zasady, zgodnie z którą odległość nowej elektrowni wiatrowej od istniejącego budynku mieszkalnego nie może być mniejsza niż 10-krotność wysokości planowanej elektrowni wiatrowej (10h). Odległość ta może zostać wyjątkowo zmieniona przez gminę w ramach uchwalanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP). Projektodawca zakłada, że z uwagi na kryteria bezpieczeństwa wyznaczona w MPZP odległość w żadnym wypadku nie może być mniejsza niż 500 m. Ponadto wójt, burmistrz lub prezydent miasta, uchwalając MPZP, będą zobligowani do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w ramach której zostaną ustalone istotne czynniki wpływające na lokalizację planowanych elektrowni wiatrowych. Równie istotnym założeniem projektu jest odblokowanie rozwoju budownictwa mieszkalnego w sąsiedztwie elektrowni wiatrowych, przy zachowaniu maksymalnego bezpieczeństwa ich eksploatacji i zapewnieniu pełnej informacji o planowanej inwestycji dla mieszkańców okolicznych terenów.

Czytaj więcej

Sondaż: Polacy nie boją się wiatraków na lądzie

Szacuje się, że podczas 10-letniej eksploatacji wybudowanych w scenariuszu konserwatywnym budowy 6 GW nowych mocy, gminy, gdzie zlokalizowane będą farmy wiatrowe, z samego tytułu podatku od nieruchomości mogą uzyskać łącznie nawet ponad 670 mln zł (dane te wprowadzono do OSR w pkt 6), natomiast w scenariuszu rozwojowym kwota ta może osiągnąć ponad 1,1 mld zł przy budowie nowych 10 GW.