Prawne aspekty inwestycji biogazowych

Przygotowanie i zrealizowanie inwestycji polegającej na uruchomieniu biogazowni jest procesem skomplikowanym i czasochłonnym zarówno pod względem technologicznym, finansowym, jak i prawnym

Publikacja: 10.02.2011 09:40

Prawne aspekty inwestycji biogazowych

Foto: Fotorzepa, MW Michał Walczak

[i]Dominika Rowińska, senior associate w Kancelarii Radców Prawnych Stopczyk & Mikulski sp. k.[/i]

Niewątpliwie gwarantem sprawnego zakończenia prawnego aspektu inwestycji biogazowej jest odpowiednio przygotowana platforma prawno-organizacyjna do realizacji takiej inwestycji. Aspekt prawny może bowiem wywołać zaniepokojenie, zwłaszcza z uwagi na duże rozproszenie regulacji prawnych dotyczących tego zagadnienia.

Szereg wymogów jest ukształtowanych przykładowo w ustawie – Prawo energetyczne, ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, ustawie – Prawo budowlane, ustawie o odpadach. Z powyższych regulacji wynika, że do podstawowych obowiązków przedsiębiorcy należy przede wszystkim wybór lokalizacji biogazowni, uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwolenia na budowę, koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej lub wpisu do rejestru, zawarcie umowy o przyłączenie do sieci itd.

[srodtytul]Wybór lokalizacji biogazowni[/srodtytul]

Wybór lokalizacji biogazowni powinien być poprzedzony weryfikacją planów gminy. Lokalizacja biogazowni musi być zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (mpzp) jest podstawowym narzędziem planistycznym, za pomocą którego w sposób wiążący ustala się przeznaczenie terenu na określone cele. Jeżeli dla danego obszaru brak mpzp, przedsiębiorca powinien wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

[srodtytul]Uzyskanie decyzji środowiskowej[/srodtytul]

Następnym wymogiem stawianym przed inwestorem jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji (potocznie zwane decyzją środowiskową). Zgodnie z dotychczasową praktyką organów administracji biogazownie są uznawane za przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko. W trakcie postępowania dotyczącego oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko określa się, analizuje oraz ocenia m.in. bezpośredni i pośredni wpływ inwestycji biogazowej na środowisko oraz zdrowie i warunki życia ludzi, możliwości oraz sposoby zapobiegania i zmniejszania negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. W konsekwencji decyzja środowiskowa określa podstawowe obowiązki przedsiębiorcy związane z zamierzoną inwestycją, w zakresie m.in. wartości poziomu hałasu emitowanego do środowiska, gospodarki odpadami, gospodarki wodno-ściekowej.

[srodtytul]Uzyskanie pozwolenia na budowę[/srodtytul]

Ponadto trzeba pamiętać, że przedsiębiorca może rozpocząć roboty budowlane dopiero na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Tym samym wcześniej powinien skierować do właściwego starosty wniosek o pozwolenie na budowę biogazowni. Do wniosku należy dołączyć m.in. decyzję środowiskową, decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego (jeżeli jest wymagana), oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

[srodtytul]Uzyskanie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej lub wpis do rejestru[/srodtytul]

Z uwagi na to, że powstały biogaz jest wykorzystywany m.in. do wytwarzania energii elektrycznej, przedsiębiorcy muszą spełnić wymagania uregulowane w prawie energetycznym. Jednym z nich jest obowiązek uzyskania koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej. Ostatnia nowelizacja prawa energetycznego zwolniła przedsiębiorców wytwarzających biogaz rolniczy lub wytwarzających energię elektryczną z biogazu rolniczego z obowiązku posiadania koncesji – taka działalność jest obecnie działalnością regulowaną i podlega jedynie obowiązkowi wpisu do rejestru prowadzonego przez prezesa Agencji Rynku Rolnego.

Niemniej trzeba pamiętać, że bez koncesji lub wpisu do rejestru przedsiębiorcy nie będą mogli wnioskować o wydanie świadectw pochodzenia, a także nie będzie im przysługiwać prawo żądania wykupu wytworzonej energii elektrycznej, ciepła bądź odbioru biogazu przez operatora, do którego sieci dystrybucyjnej są przyłączone. Powyżej wskazany został jedynie przykładowy katalog obowiązków formalnoprawnych, które musi spełnić przedsiębiorca zamierzający uruchomić biogazownię. Nie można jednak zapomnieć o tym, że funkcjonowanie biogazowni wymaga również wykształcenia relacji z podmiotami gospodarczymi. W związku z tym niezbędne jest zawarcie szeregu umów cywilnoprawnych, np. umowy na roboty budowlane czy umowy z dostawcą technologii, z dostawcą wsadu, umowy o finansowanie.

[i]Dominika Rowińska, senior associate w Kancelarii Radców Prawnych Stopczyk & Mikulski sp. k.[/i]

Niewątpliwie gwarantem sprawnego zakończenia prawnego aspektu inwestycji biogazowej jest odpowiednio przygotowana platforma prawno-organizacyjna do realizacji takiej inwestycji. Aspekt prawny może bowiem wywołać zaniepokojenie, zwłaszcza z uwagi na duże rozproszenie regulacji prawnych dotyczących tego zagadnienia.

Pozostało 91% artykułu
Energetyka
Energetyka trafia w ręce PSL, zaś były prezes URE może doradzać premierowi
Energetyka
Przyszły rząd odkrywa karty w energetyce
Energetyka
Dziennikarz „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” najlepszym dziennikarzem w branży energetycznej
Energetyka
Niemieckie domy czeka rewolucja. Rząd w Berlinie decyduje się na radykalny zakaz
Materiał Promocyjny
Mazda CX-5 – wszystko, co dobre, ma swój koniec
Energetyka
Famur o próbie wrogiego przejęcia: Rosyjska firma skazana na straty, kazachska nie
Materiał Promocyjny
Branża bankowa gorszy okres ma za sobą