Pol­skie Gór­nic­two Naf­to­we i Ga­zow­nic­two uzy­ska­ło zgo­dę nor­we­skie­go Mi­ni­ster­stwa Ro­py i Ener­gii na za­kup 15 proc. udzia­łów w li­cen­cji po­szu­ki­waw­czej o na­zwie PL558 na Mo­rzu Nor­we­skim. Sprze­da­ją­cym jest ka­na­dyj­ski Ne­xen. War­to­ści trans­ak­cji nie ujaw­nio­no. Nie jest jed­nak zbyt wy­so­ka, gdyż na ob­sza­rze ob­ję­tym kon­ce­sją do­tych­czas nie od­kry­to żad­nych złóż. PGNiG li­czy, że od­kry­je tam ro­pę i gaz.

Od kwiet­nia 2010 r. do paź­dzier­ni­ka te­go ro­ku kon­sor­cjum firm, do któ­re­go na­le­ży li­cen­cja na ob­sza­rze PL558, do­ko­nało ana­li­zy zdjęć sej­smicz­nych. Dzię­ki za­war­tej trans­ak­cji PGNiG po­sia­da obec­nie 30 proc. udzia­łów, tyle samo –  nie­miec­ki E.ON Ruhr­gas. 20-proc. pakietami dys­po­nu­ją z ko­lei dwie nor­we­skie fir­my: Det nor­ske ol­je­sel­skap oraz Pe­to­ro.

PGNiG zwo­łało na 12 stycz­nia NWZA, któ­re prze­wi­du­je m.in. zmia­ny w ra­dzie nad­zor­czej spół­ki. Wnio­sek w tej spra­wie zgło­sił Skarb Pań­stwa. W re­sor­cie skar­bu nie uda­ło nam się do­wie­dzieć, ilu człon­ków ra­dy mo­że być wy­mie­nio­nych.