Resort skarbu ma trzy cele w poszukiwaniach gazu łupkowego

In­ten­sy­fi­ka­cja po­szu­ki­wań ga­zu łup­ko­we­go, odpowiednie zmia­ny praw­ne i współ­pra­ca spół­ek na tym polu – to plany mi­ni­stra skar­bu do 2014 roku

Publikacja: 31.12.2011 01:48

Resort skarbu ma trzy cele w poszukiwaniach gazu łupkowego

Foto: Fotorzepa, Bartlomiej Żurawski Bartlomiej Żurawski

Mi­ni­ster skar­bu Mi­ko­łaj Bu­dza­now­ski okre­ślił trzy gru­py prio­ry­te­tów, któ­re chce zre­ali­zo­wać w naj­bliższych trzech la­tach – wy­ni­ka z in­for­ma­cji „Rz". Pierw­sza do­ty­czy in­ten­sy­fi­ka­cji prac po­szu­ki­waw­czych. Ich ele­men­tem ma być pre­cy­zyj­ny har­mo­no­gram prac do 2014 r. Wte­dy też po­win­no dojść do uru­cho­mie­nia pierw­szej ko­pal­ni ga­zu łup­ko­we­go.

Dru­ga gru­pa obej­mu­je zmia­ny praw­ne, któ­re po­zwo­lą na ła­twiej­sze pro­wa­dze­nie in­we­sty­cji. Wzo­rem ma­ją być uła­twie­nia, ja­kie za­sto­so­wa­no przy pro­jek­tach do­ty­czą­cych bu­do­wy ter­mi­na­lu na skro­plo­ny gaz w Świ­no­uj­ściu. Ich ele­men­tem bę­dzie za­pew­nie­nie in­we­sto­rom do­stę­pu do grun­tów przy za­cho­wa­niu praw wła­ści­cie­li.

Wresz­cie ostat­nia gru­pa ce­lów do­ty­czy ko­ope­ra­cji i współ­pra­cy spół­ek z udzia­łem Skar­bu Pań­stwa, w ce­lu zmak­sy­ma­li­zo­wa­nia efek­tyw­no­ści po­szu­ki­wań. W ten ob­szar dzia­łal­no­ści ma­ją wejść no­we spół­ki z du­ży­mi możli­wo­ścia­mi fi­nan­so­wy­mi i za­in­te­re­so­wa­ne roz­wo­jem pol­skiej go­spo­dar­ki i ener­ge­ty­ki.

177 mld zł-mo­gą wy­nieść do 2020 r. wy­dat­ki na po­szu­ki­wa­nia i wy­do­by­cie ga­zu łup­ko­we­go

Mi­ni­ster skar­bu wła­śnie wy­słał do za­rzą­dów i rad nad­zor­czych PKN Or­len, Gru­py Lo­tos i PGNiG li­sty, w któ­rych przed­sta­wił swo­je pla­ny i ocze­ki­wa­nia w za­kre­sie po­szu­ki­wań i wy­do­by­cia ga­zu łup­ko­we­go. Prze­ko­nu­je, że w naj­bliższym cza­sie za­an­ga­żo­wa­nie w tę dzia­łal­ność bę­dzie wpły­wa­ło na po­zy­cję wszyst­kich trzech przed­się­biorstw. Z te­go po­wo­du po­win­ny in­ten­syw­nie za­an­ga­żo­wać się w ba­da­nia ob­sza­rów kon­ce­syj­nych.

PGNiG już de­kla­ru­je chęć współ­pra­cy. – Je­śli fir­my pa­li­wo­we i ener­ge­tycz­ne chcą współ­pra­co­wać, to mu­szą przede wszyst­kim so­bie od­po­wie­dzieć na py­ta­nie, co kon­kret­nie za­mie­rza­ją ro­bić w tej dzie­dzi­nie i jak moc­no się w nią za­an­ga­żo­wać – twier­dzi Ra­do­sław Du­dziń­ski, wi­ce­pre­zes PGNiG.

Mi­ni­ster skar­bu Mi­ko­łaj Bu­dza­now­ski okre­ślił trzy gru­py prio­ry­te­tów, któ­re chce zre­ali­zo­wać w naj­bliższych trzech la­tach – wy­ni­ka z in­for­ma­cji „Rz". Pierw­sza do­ty­czy in­ten­sy­fi­ka­cji prac po­szu­ki­waw­czych. Ich ele­men­tem ma być pre­cy­zyj­ny har­mo­no­gram prac do 2014 r. Wte­dy też po­win­no dojść do uru­cho­mie­nia pierw­szej ko­pal­ni ga­zu łup­ko­we­go.

Pozostało 81% artykułu
Energetyka
Energetyka trafia w ręce PSL, zaś były prezes URE może doradzać premierowi
Materiał Promocyjny
Jak wykorzystać potencjał elektromobilności
Energetyka
Przyszły rząd odkrywa karty w energetyce
Energetyka
Dziennikarz „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” najlepszym dziennikarzem w branży energetycznej
Energetyka
Niemieckie domy czeka rewolucja. Rząd w Berlinie decyduje się na radykalny zakaz
Energetyka
Famur o próbie wrogiego przejęcia: Rosyjska firma skazana na straty, kazachska nie