W wcią­gu ko­lej­nych pię­ciu lat, czy­li do 2017 r. za­pa­sy tych spół­ek spad­ną o 30 proc. tym sa­mym zmniej­sza­jąc ich za­dłu­że­nie. Część zo­bo­wią­zań przej­mie od firm Agen­cja Re­zerw Ma­te­ria­ło­wych. Obec­nie kosz­ta­mi z te­go ty­tu­łu ob­cią­żo­ne są kon­cer­ny pa­li­wo­we, m.in. gieł­do­we spół­ki PKN Or­len i Lo­tos. Zmia­na usta­wy ma na ce­lu do­sto­so­wa­nie prze­pi­sów Dy­rek­ty­wy­119 WE z 2009 r. do pol­skie­go pra­wa. Z koń­cem te­go ro­ku upły­wa obo­wią­zek im­ple­men­ta­cji tej dy­rek­ty­wy.

Za­pro­po­no­wa­ne re­gu­la­cje pra­wem jesz­cze nie są. Zna­la­zły się do­pie­ro w opu­bli­ko­wa­nym przez Rzą­do­we Cen­trum Le­gi­sla­cji pro­jek­cie no­we­li­za­cji usta­wy w tym za­kre­sie. We­dług twór­ców pro­jek­tu sza­cun­ko­wa war­tość 10 proc. za­pa­sów obo­wiąz­ko­wych wy­no­si ok. 1,387 mld zł „Do­dat­ko­wo przed­się­bior­cy w pierw­szym ro­ku zy­ska­ją po­nad 60 mln zł z ty­tu­łu nie­po­no­sze­nia kosz­tów utrzy­ma­nia tej czę­ści za­pa­sów" – na­pi­sa­no.

We­dług sza­cun­ko­wych da­nych war­tość za­pa­sów ro­py lub pa­liw utrzy­my­wa­nych przez fir­my pa­li­wo­we w okre­sie od 2013 do 2017 ro­ku po­mniej­szy się o ok. 4,16 mld zł i „wpły­nie po­zy­tyw­nie na bi­lan­se spół­ek naf­to­wych". Zda­niem ana­li­ty­ków ka­żde od­cią­że­nie kon­cer­nów w za­kre­sie utrzy­my­wa­nia obo­wiąz­ko­wych za­pa­sów wpły­nie ko­rzyst­nie na ich wy­ce­nę gieł­do­wą. Z roz­wią­za­nia za­pew­ne za­do­wo­lo­ny jest PKN, któ­ry ocze­ki­wał prze­ję­cia przez pań­stwo 30 proc. ca­łej pu­li za­pa­sów obo­wiąz­ko­wych.