Kulczyk z Katarczykami zainwestuje miliony

Spółka z Qatar Holding jest pierwszym w Polsce przedsięwzięciem biznesowym z Arabami

Publikacja: 13.11.2012 02:35

Ahmad Mohamed Al-Sayed dyr. zarządzający Qatar Holding

Ahmad Mohamed Al-Sayed dyr. zarządzający Qatar Holding

Foto: Archiwum

Łącz­nie ok. 700 mln dol. (2,3 mld zł) za­in­we­stu­je Jan Kul­czyk po­przez Kul­czyk In­ve­st­ments; (KI) wraz z Qa­tar Hol­ding, BTG Pac­tu­al i Och­-Ziff (jed­ne z naj­więk­szych na świe­cie fir­m in­we­sty­cyj­nych), w re­ali­za­cję pro­jek­tów po­szu­ki­waw­czo­-wy­do­byw­czych w Afry­ce i Ame­ry­ce Po­łu­dnio­wej. Cel za­mie­rza­ją osią­gnąć po­przez pry­wat­ną mię­dzy­na­ro­do­wą spół­kę, któ­ra bę­dzie kon­cen­tro­wać się na przed­się­wzię­ciach do­ty­czą­cych eks­plo­ata­cji me­ta­li oraz su­row­ców mi­ne­ral­nych, z wy­łą­cze­niem ro­py i ga­zu.

Ja­kie kon­kret­nie przed­się­wzię­cia bę­dą re­ali­zo­wa­ne, na ra­zie nie wia­do­mo. Przed­sta­wi­cie­le KI od­mó­wi­li ja­kich­kol­wiek in­for­ma­cji o no­wej in­we­sty­cji Kul­czy­ka.

Naj­więk­szy­mi i rów­no­rzęd­ny­mi udzia­łow­ca­mi no­wej spół­ki zo­sta­li KI oraz Q­atar Hol­ding, fir­ma kon­tro­lo­wa­na przez

jed­en z naj­więk­szych na świe­cie fun­du­szy – Qa­tar In­ve­st­ment Au­tho­ri­ty. Jest to pod­miot, któ­ry m.in. za­in­we­sto­wał w takie spółki, jak Agri­cul­tu­ral Bank of Chi­na, Barc­lay­s, Cre­dit Su­is­se Gro­up, Har­rods Gro­up, Has­sad Fo­od Com­pa­ny, Iber­dro­la, Lon­don Stock Exchan­ge, Po­rsche, Qa­tar Exchan­ge, Qa­tar Te­le­com, Qa­tar Na­tio­nal Bank czy Volks­wa­ge­n.

Kul­czyk i Ka­tar­czy­cy praw­do­po­dob­nie wnie­śli do no­wej spół­ki po 250 mln dol. Mniej­sze udzia­ły war­te po 100 mln dol., objęli po­zo­sta­li dwaj ak­cjo­na­riu­sze.

Są to BTG Pac­tu­al, naj­więk­szy bank in­we­sty­cyj­ny w Ame­ry­ce Ła­ciń­skiej, spe­cja­li­zu­ją­cy się w trans­ak­cjach fu­zji i prze­jęć, oraz Och-Ziff, je­den z naj­więk­szych na świe­cie fun­du­szy in­we­sty­cyj­nych, za­rzą­dza­ją­cych ka­pi­ta­łem prze­kra­cza­ją­cym 30 mld dol. (98,4 mld zł). Je­go ak­cje są no­to­wa­ne na no­wo­jor­skiej gieł­dzie.

W za­rzą­dzie no­wej fir­my za­sie­dli m.in. Kul­czyk oraz szejk Ah­mad Mo­ha­med al­-Say­ed, dy­rek­tor za­rzą­dza­ją­cy Qa­tar Hol­ding i wi­ce­pre­zes ka­tar­skiej gieł­dy pa­pie­rów war­to­ścio­wych.

Spół­ką bę­dą też za­rzą­dzać Lloyd Pen­gil­ly i Ro­ger Ken­ne­dy – me­ne­dże­ro­wie, któ­rzy przez wie­le lat zaj­mo­wa­li kie­row­ni­cze sta­no­wi­ska w JP Mor­gan, jed­nej z naj­więk­szych na świe­cie firm in­we­sty­cyj­nych. Pen­gil­ly od­po­wia­dał za in­we­sty­cje w sek­tor gór­ni­czy na te­re­nie Afry­ki i Ame­ry­ki Po­łu­dnio­wej, na­to­miast Ken­ne­dy za­rzą­dzał pro­jek­ta­mi gór­ni­czy­mi w Azji i na Pa­cy­fi­ku.

Dzien­nik „Fi­nan­cial Ti­mes", któ­ry ja­ko pierw­szy po­in­for­mo­wał o po­wo­ła­niu spół­ki przez KI i Qa­tar Hol­ding, po­dał rów­nież, że de­cy­zja in­we­sty­cyj­na naj­bo­gat­sze­go Po­la­ka jest świa­dec­twem je­go wy­co­fy­wa­nia się z na­sze­go kra­ju. Z in­for­ma­cji „Rz" wy­ni­ka jed­nak, że Kul­czyk na­dal chce po­zo­stać ak­tyw­nym ak­cjo­na­riu­szem w fir­mach dzia­ła­ją­cych nad Wi­słą. Wśród spół­ek no­to­wa­nych na warszawskiej giełdzie, kon­tro­lu­je po­szu­ki­waw­czo-wy­do­byw­czy KOV, trans­por­to­wy Pe­ka­es i ener­ge­tycz­ny PEP.

Do naj­cenniej­szych za­gra­nicz­nych spół­ek su­row­co­wych z udzia­łem Kul­czy­ka na­le­żą z ko­lei Ne­con­de (po­szu­ki­wa­nia i wy­do­by­cie ro­py i ga­zu w Ni­ge­rii), Ophir (po­szu­ki­wa­nia i wy­do­by­cie ro­py i ga­zu w kil­ku afry­kań­skich kra­jach) oraz Stra­ta Li­mi­ted (po­szu­ki­wa­nia rud że­la­za w Kon­go i wę­gla w Mo­zam­bi­ku).

masz pytanie, wyślij e-mail do autora, t.furman@rp.pl

Rząd bez sukcesów

Pol­ski rząd chciał sprze­dać Ka­tar­czy­kom z Qi­nvest, a po­tem Qa­tar In­ve­st­ment Au­tho­ri­ty, stocz­nię, li­niom lot­ni­czym Qa­tar Air­ways (któ­re roz­glą­da­ją się za prze­ję­cia­mi w Eu­ro­pie, a ostat­nio zre­zy­gno­wa­ły z por­tu­gal­skie­go TAP) – LOT, sa­na­to­ria, a ta­kże włą­czyć fir­my z te­go kra­ju do bu­do­wy gazo­por­tu w Świ­no­uj­ściu. Skoń­czy­ło się na umo­wie handlowej z czerw­ca 2009 r. Pol­skie­go Gór­nic­twa Naf­to­we­go i Ga­zow­nic­twa i Qa­tar­ga­su na do­sta­wy ga­zu. Na­to­miast pod­czas se­mi­na­rium „LNG­-su­row­ce, trans­port, mo­de­le biz­ne­so­we" w li­sto­pa­dzie 2009 r. mi­ni­ster ener­ge­ty­ki i prze­my­słu Ka­ta­ru Mo­ham­mad Bin Sa­leh al­ Sa­ida mó­wił o tym, że „roz­wa­ża i stu­diu­je ró­żne mo­żli­wo­ści in­we­sty­cyj­ne w Pol­sce". Wspo­mi­na­no wów­czas też o bu­dow­nic­twie i in­we­sty­cjach w prze­my­śle spo­żyw­czym. Nie po­ja­wił się rów­nież w Pol­sce ża­den z ka­tar­skich ban­ków, co ta­kże za­po­wia­da­no pod­czas wi­zyt ofi­cjal­nych.

—d.w.

Łącz­nie ok. 700 mln dol. (2,3 mld zł) za­in­we­stu­je Jan Kul­czyk po­przez Kul­czyk In­ve­st­ments; (KI) wraz z Qa­tar Hol­ding, BTG Pac­tu­al i Och­-Ziff (jed­ne z naj­więk­szych na świe­cie fir­m in­we­sty­cyj­nych), w re­ali­za­cję pro­jek­tów po­szu­ki­waw­czo­-wy­do­byw­czych w Afry­ce i Ame­ry­ce Po­łu­dnio­wej. Cel za­mie­rza­ją osią­gnąć po­przez pry­wat­ną mię­dzy­na­ro­do­wą spół­kę, któ­ra bę­dzie kon­cen­tro­wać się na przed­się­wzię­ciach do­ty­czą­cych eks­plo­ata­cji me­ta­li oraz su­row­ców mi­ne­ral­nych, z wy­łą­cze­niem ro­py i ga­zu.

Pozostało 88% artykułu
Energetyka
Energetyka trafia w ręce PSL, zaś były prezes URE może doradzać premierowi
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Energetyka
Przyszły rząd odkrywa karty w energetyce
Energetyka
Dziennikarz „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” najlepszym dziennikarzem w branży energetycznej
Energetyka
Niemieckie domy czeka rewolucja. Rząd w Berlinie decyduje się na radykalny zakaz
Energetyka
Famur o próbie wrogiego przejęcia: Rosyjska firma skazana na straty, kazachska nie