Wnioskodawcą jest resort gospodarki. Dokument „Polityka energetyczna Polski do roku 2030" przedstawia strategię państwa dotyczącą polskiej energetyki, zarówno w perspektywie krótko- jak i długoterminowej. Przyjęto go w 2009 roku, a przy jego aktualizacji założono m.in., że Polska powinna wykorzystywać maksymalnie zasoby własne. Stąd utrzymanie dominującej roli energii z węgla w miksie energetycznym oraz rosnące znaczenie gazu - w tym i łupkowego, a także planowany udział energii z elektrowni jądrowej.

W ramach zobowiązań ekologicznych Unia Europejska wyznaczyła na 2020 rok cele ilościowe - tzw. „3x20 proc.", tj.: zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 20 proc. w stosunku do roku 1990, zmniejszenie zużycia energii o 20 proc. w porównaniu z prognozami dla UE na 2020 r. oraz zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii do 20 proc. całkowitego zużycia energii w UE.