W jej ramach na granicy państw zostaną zainstalowane fizyczne przesuwniki fazowe. PSE zamontuje taką instalację w stacji elektroenergetycznej Mikułowa, umożliwiającą kontrolę transgranicznych przepływów energii na połączeniu Mikułowa-Hagenwerder. Termin realizacji tego przedsięwzięcia wyznaczono na koniec 2015 r. Z kolei operator niemiecki do października 2017 r. zainstaluje przesuwnik fizyczny w stacji elektroenergetycznej Vierraden, co  umożliwi kontrolę przepływów energii na połączeniu Vierraden-Krajnik.

Rezultatem będzie poprawa bezpieczeństwa pracy systemów elektroenergetycznych Polski i Niemiec oraz zwiększenie zdolności wymiany transgranicznej, a tym samym lepsze funkcjonowanie europejskiego rynku energii elektrycznej.

Poszukiwania rozwiązania umożliwiającego lepsze zarządzanie nieplanowymi przepływami energii elektrycznej pomiędzy 50Hertz i PSE rozpoczęło się w połowie 2012 r.

PSE i  50Hertz zadeklarowały, że zamierzają brać aktywny udział w procesie rozwoju przyszłych inicjatyw w  zakresie skoordynowanego funkcjonowania systemu elektroenergetycznego i alokacji zdolności transgranicznej w innych regionach Europy.