Dokument przyjęto na posiedzeniu rządu w dniu 8 kwietnia z prośbą o podjęcie działań zmierzających do wszczęcia procedury notyfikacji Komisji Europejskiej zaproponowanych w projekcie mechanizmów wsparcia OZE pod kątem pomocy publicznej. Przyjęcie przez KPRM takiej ścieżki postępowania może wynikać z faktu, iż ostatnio pojawiły się nowe wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące systemu wsparcia dla odnawialnych źródeł energii. Już wiadomo, że projekt ustawy OZE może nie spełniać części z nich np. o dziesięcioletnim systemie wsparcia dla nowych inwestycji w OZE, podczas gdy projekcie jest mowa o 15-letnim wsparciu. Póki co projekt nie trafił do Sejmu. Ustawa ma wejść w życie 30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, a przepisy odnośnie systemu wsparcia OZE mają obowiązywać po upływie dwunastu miesięcy od daty wydania pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej zatwierdzającej system wsparcia jako zgodny z przepisami o pomocy publicznej.