Embud, w której 99,88 proc. kapitału zakładowego posiada cypryjska Anokymma Limited, nabył od Polsat Media B. V. w likwidacji 20,195 mln akcji ZE PAK oraz od Anokymma Limited 3,483 mln akcji, zwiększając tym samym udział w kapitale zakładowym spółki do 51,17 proc. i tylu głosów na walnym zgromadzeniu spółki- podał Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin. Wcześniej Embud posiadał 4,58 proc. udziałów ZE PAK.

Embud nie zamierza zwiększać udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu ZE PAK w okresie 12 miesięcy.

W osobnych komunikatach ZE PAK podał, że w wyniku transakcji Polsat Media nie jest obecnie właścicielem akcji spółki. Przed zbyciem posiadał ponad 20 mln akcji, co stanowiło 39,73 proc. kapitału zakładowego i tyle samo głosów.

Podobnie Anokymma nie posiada obecnie akcji ZE PAK. Przed zbyciem posiadała akcje stanowiące 6,85 proc. kapitału zakładowego i tyle samo ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

Embud oraz Anokymma Limited są kontrolowane przez Zygmunta Solorza-Żaka. Grupa ZE PAK, w której Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin jest spółką dominującą, prowadzi działalność obejmującą wydobycie węgla brunatnego, jak również wytwarzanie oraz sprzedaż energii elektrycznej i ciepła. Aktywa wytwórcze Grupy obejmują cztery elektrownie opalane węglem brunatnym (Pątnów II, Pątnów I, Adamów i Konin) oraz blok opalany biomasą. Grupa, pod względem ilości wytwarzanej energii elektrycznej, jest piątym wytwórcą w Polsce z udziałem wynoszącym około 7 proc. w krajowym rynku wytwarzania energii elektrycznej.