Klawe życie w Rosneft

Kon­cern po raz pierw­szy opu­bli­ko­wał da­ne o wy­pła­tach dla swo­je­go ści­słe­go kie­row­nic­twa. Trzy­na­stu człon­ków za­rzą­du do­sta­ło w mi­nio­nym ro­ku łącz­nie 2,8 mld ru­bli – co da­je średnio 215 mln ru­bli (3,42 mln dol.) na oso­bę.

Aktualizacja: 18.02.2015 07:11 Publikacja: 17.02.2015 20:10

Rosneft ujawnił, ile wydaje na place szefów.

Rosneft ujawnił, ile wydaje na place szefów.

Foto: Bloomberg

Ile tak na­praw­dę za­ro­bić mógł pre­zes Igor Sie­czin – nie wia­do­mo. Ga­ze­ta „Kom­mier­sant" do­wie­dzia­ła się je­dy­nie, że 2,97 mln ru­bli (ok. 50 tys. dol.), któ­re Sie­czin do­dat­ko­wo otrzy­mał ja­ko czło­nek ra­dy dy­rek­to­rów kon­cer­nu In­ter RAO (naj­więk­szy do­staw­ca prą­du w Ro­sji), zo­sta­ło prze­ka­za­nych na ce­le cha­ry­ta­tyw­ne.

Ro­snieft przez la­ta od­ma­wiał pu­bli­ka­cji da­nych o za­rob­kach kie­row­nic­twa i trze­ba by­ło do­pie­ro spe­cjal­ne­go roz­po­rzą­dze­nia rzą­du, by kon­cern mu­siał po­in­for­mo­wać, ile wy­da­je na me­ne­dże­rów. Wcze­śniej me­dia po­da­wa­ły różne da­ne o za­rob­kach Sie­czi­na. We­dług „For­be­sa" miał on do­stać w 2012 r. aż 50 mln dol. Prezes po­zwał ga­ze­tę, za­rzu­ca­jąc jej kłam­stwo – i spra­wę wy­grał.

Obec­nie ro­syj­skie pra­wo wy­ma­ga od me­ne­dże­rów pań­stwo­wych firm do­star­cza­nia rzą­dowi da­nych o za­robkach nie tyl­ko ich sa­mych, ale też człon­ków ich ro­dzin. Jednak Sie­czin cie­szy się od lat szcze­gól­ny­mi wzglę­da­mi Wła­di­mi­ra Pu­ti­na. Był wi­ce­pre­mie­rem ds. ener­ge­ty­ki w je­go rzą­dzie i naj­bliższym do­rad­cą.

W grud­niu Pu­tin przy­znał, że nie wie, ile za­ra­bia Sie­czin, ale oce­nia jego pra­cę ja­ko „sprawną i nad­zwy­czaj efek­tyw­ną". Dla­te­go pła­ce ro­syj­skich menedżerów po­win­ny być po­rów­ny­wal­ne z za­rob­ka­mi sze­fów za­gra­nicz­nych firm.

Tam jed­nak pu­bli­ko­wa­ne są peł­ne da­ne o wy­na­gro­dze­niach osób sto­ją­cych na cze­le kor­po­ra­cji. I tak pre­zes ame­ry­kań­skie­go Exxon­Mo­bil otrzy­mał 28,1 mln dol. (ca­łe kie­row­nic­two 761, mln dol. w 2013 r.), szef BP Ro­bert Du­dley 13,1 mln fun­tów, a szef fran­cu­skie­go To­tala – 3 mln eu­ro.

W Rosji to Ro­snieft pła­ci naj­wię­cej. Gaz­prom wy­dał na pła­ce kie­row­nic­twa 2,54 mld ru­bli, co da­je 150 mln ru­bli (2,39 mln dol.) na oso­bę. Łu­ko­il – po­nad 1,5 mld ru­bli, czy­li 107 mln ru­bli (1,7 mln dol.) na człon­ka 17-oso­bo­we­go za­rzą­du.

Wszyst­ko to są za­rob­ki nie­współ­mier­nie wy­so­kie w sto­sun­ku do sy­tu­acji w Ro­sji. Śred­nia pła­ca wy­no­si tu ok. 33 tys. ru­bli, czy­li 525 dol., a 15 mln Ro­sjan ży­je na gra­ni­cy ubó­stwa.

Ile tak na­praw­dę za­ro­bić mógł pre­zes Igor Sie­czin – nie wia­do­mo. Ga­ze­ta „Kom­mier­sant" do­wie­dzia­ła się je­dy­nie, że 2,97 mln ru­bli (ok. 50 tys. dol.), któ­re Sie­czin do­dat­ko­wo otrzy­mał ja­ko czło­nek ra­dy dy­rek­to­rów kon­cer­nu In­ter RAO (naj­więk­szy do­staw­ca prą­du w Ro­sji), zo­sta­ło prze­ka­za­nych na ce­le cha­ry­ta­tyw­ne.

Pozostało 83% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Energetyka
Energetyka trafia w ręce PSL, zaś były prezes URE może doradzać premierowi
Energetyka
Przyszły rząd odkrywa karty w energetyce
Energetyka
Dziennikarz „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” najlepszym dziennikarzem w branży energetycznej
Energetyka
Niemieckie domy czeka rewolucja. Rząd w Berlinie decyduje się na radykalny zakaz
Akcje Specjalne
Firmy chcą działać w sposób zrównoważony
Energetyka
Famur o próbie wrogiego przejęcia: Rosyjska firma skazana na straty, kazachska nie
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży