Zgodnie z przyjętą właśnie uchwałą PGNiG SA obejmie 80 tys. udziałów o wartości nominalnej po 50 zł każdy w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Operator Systemu Magazynowania i pokryje wszystkie nowo utworzone udziały wkładem pieniężnym w wysokości 4 mln zł.

PGNiG jest właścicielem wszystkich udziałów w spółce, której kapitał zakładowy wynosił dotąd 1 mln zł, a po podwyższeniu osiągnie 5 mln zł.

Dzięki pozyskanemu kapitałowi Operator będzie mógł sfinansować planowane nakłady inwestycyjne, m.in. zakup niezbędnych licencji i utrzymać systemy informatyczne, które zapewniają współpracę z operatorem systemu przesyłowego Gaz System.

Środki pozyskane z podwyższenia kapitału posłużą również do sfinansowania bieżącej działalności spółki oraz odkupienia od PGNiG praw autorskich do dokumentów oraz procedur przygotowywanych w toku prac nad spełnieniem wymogu prawnego wydzielenia funkcji operatora systemu magazynowania ze struktur PGNiG oraz dostosowaniem zasad prowadzenia działalności magazynowej do wymogów III Pakietu Energetycznego.