W tym ty­go­dniu zbie­rze się ra­da nad­zor­cza naj­więk­szej fir­my ener­ge­tycz­nej w Pol­sce. Z na­szych in­for­ma­cji wy­ni­ka, że w pla­nie ob­rad jest zmia­na stra­te­gii in­we­sty­cyj­nej Pol­skiej Gru­py Ener­ge­tycz­nej, umoż­li­wia­ją­ca jej za­an­ga­żo­wa­nie się w po­szu­ki­wa­nie ga­zu łup­ko­we­go. To od­po­wiedź na za­le­ce­nie mi­ni­stra skar­bu, by w po­szu­ki­wa­nie złóż włą­czy­ło się jak naj­wię­cej pań­stwo­wych spół­ek, w tym tak­że pro­du­cen­ci ener­gii. Mi­ni­ster Mi­ko­łaj Bu­dza­now­ski za­po­wie­dział, że bę­dzie wy­ma­gał od pań­stwo­wych firm przed­sta­wie­nia pla­nów prze­pro­wa­dze­nia w cią­gu dwóch lat jak naj­więk­szej licz­by od­wier­tów. Wszyst­ko wska­zu­je, że pierw­sza tę re­ko­men­da­cję wy­peł­ni PGE.

Pier­wot­nie PGE mia­ła opu­bli­ko­wać no­wą stra­te­gię w po­ło­wie grud­nia 2011 r. Jed­nak pla­ny po­krzy­żo­wa­ła re­zy­gna­cja To­ma­sza Za­dro­gi ze sta­no­wi­ska pre­ze­sa spół­ki. Jak do­wie­dzia­ła się „Rz", mi­mo wa­ka­tu w za­rzą­dzie PGE zmia­ny w pro­gra­mie in­we­sty­cyj­nym i tak na­stą­pią. – Z uwa­gi na to, że za­rząd jest nie­kom­plet­ny, nie bę­dzie to jed­nak zu­peł­nie no­wa stra­te­gia, a ra­czej no­we­li­za­cja do­tych­cza­so­wej. Kwe­stia za­an­ga­żo­wa­nia w gaz łup­ko­wy zo­sta­nie w niej za­zna­czo­na – po­wie­dzia­ła oso­ba zbli­żo­na do władz spół­ki. Nie wia­do­mo, z ja­ką fir­mą po­szu­ki­waw­czą PGE wej­dzie w so­jusz i ile bę­dzie chcia­ła wy­dać na ten cel.

Ta­kich pla­nów nie ma z?ko­lei ra­da nad­zor­cza Enei, któ­ra spo­ty­ka się pod ko­niec stycz­nia. W spół­ce do­wie­dzie­li­śmy się, że w tym mie­sią­cu za­rząd Enei praw­do­po­dob­nie jesz­cze nie za­pre­zen­tu­je ra­dzie żad­nych kon­kret­nych pro­jek­tów w spra­wie ga­zu łup­ko­we­go. Je­den z człon­ków ra­dy nad­zor­czej za­pew­nił nas jed­nak, że za­rząd ana­li­zu­je róż­ne moż­li­wo­ści, zwłasz­cza je­śli cho­dzi o wy­ko­rzy­sta­nie ga­zu łup­ko­we­go do wy­twa­rza­nia ener­gii. We­dług nie­go wąt­pli­we jest, by Enea we­szła w so­jusz z Pol­skim Gór­nic­twem Naf­to­wym i Ga­zow­nic­twem. Po­wód? Fia­sko wspól­nej in­we­sty­cji, któ­ra mia­ła na ce­lu bu­do­wę blo­ku ener­ge­tycz­ne­go opa­la­ne­go ga­zem.

Zmia­na stra­te­gii nie na­stą­pi też szyb­ko w Tau­ro­nie. Ra­da nad­zor­cza tej spół­ki w stycz­niu w ogó­le nie pla­nu­je spo­tka­nia.

Ra­da nad­zor­cza PGE, oprócz zmian w pro­gra­mie in­we­sty­cyj­nym, ma też ogło­sić kon­kurs na szefa spół­ki. Je­go roz­strzy­gnię­cie pla­no­wa­ne jest w lu­tym. Mi­ni­ster skar­bu powiedział w wy­wia­dzie dla „Rz", że bę­dzie to otwar­ty kon­kurs, a w prze­pro­wa­dze­niu re­kru­ta­cji po­mo­że  fir­ma he­adhun­ter­ska. W ku­lu­arach nie milk­ną gło­sy na te­mat praw­do­po­dob­nych kan­dy­da­tów, wśród któ­rych naj­czę­ściej wy­mie­nia się Krzysz­to­fa Ki­lia­na, któ­ry od­szedł z za­rzą­du Po­lkom­te­lu.