Wydobycie gazu konwencjonalnego będzie rosło powoli

Obec­nie w Pol­sce wy­do­by­wa­ny jest jed­nie gaz kon­wen­cjo­nal­ny. Nie­mal w ca­ło­ści po­zy­sku­je go PGNiG

Aktualizacja: 03.02.2012 06:06 Publikacja: 03.02.2012 06:05

Wydobycie gazu konwencjonalnego będzie rosło powoli

Foto: Bloomberg

W ubie­głym ro­ku Pol­skie Gór­nic­two Naf­to­we i Ga­zow­nic­two wy­do­by­ło 4,3 mld m sześc. gazu wo­bec 4,2 mld m sześc. w 2010 r. Ko­lej­ne dwa la­ta ma­ją być jesz­cze lep­sze. Za­rząd pro­gno­zu­je, że w 2012 i 2013 r. ma wy­do­by­wać po 4,4 mld m sześc. błę­kit­ne­go pa­li­wa rocz­nie. Du­że na­dzie­je w za­kre­sie po­szu­ki­wań ga­zu PGNiG wią­za­ło z koncesją w Kut­nie. Na jej ob­sza­rze re­ali­zo­wa­ny jest je­den z naj­głęb­szych od­wier­tów w kra­ju o głę­bo­ko­ści po­nad 6,5 km.

Pro­jekt jest re­ali­zo­wa­ny wspól­nie z FX Ener­gy. Nie­któ­rzy spe­cja­li­ści twier­dzi­li , że za­so­by ga­zu na ob­sza­rze tej kon­ce­sji mo­gą się­gnąć 100 mld m sześc. FX Ener­gy i PGNiG współ­pra­cu­ją też w Wiel­ko­pol­sce. Ra­zem od­kry­ły nie­wiel­kie zło­ża ga­zu w oko­li­cy Li­se­wa.

PGNiG od pew­ne­go cza­su re­ali­zu­je stra­te­gię, któ­ra po­le­ga na wzno­wie­niu po­szu­ki­wań ro­py naf­to­wej i ga­zu ziem­ne­go w czę­ści Kar­pat znaj­du­ją­cych się na ob­sza­rze wo­je­wódz­twa pod­kar­pac­kie­go. O ile jed­nak w XIX i XX wie­ku od­wier­ty i wy­do­by­cie re­ali­zo­wa­no na głę­bo­ko­ści do 1-1,5 ty­sią­ca me­trów, o ty­le obec­nie ma­ją się­gać do głę­bo­ko­ści 4-6 ty­się­cy me­trów. Pierw­szy o na­zwie Nie­biesz­cza­ny-1 wy­ko­na­no w 2011 r. w po­bli­żu Sa­no­ka. Du­kla-1 by­ła dru­gim głę­bo­kim od­wier­tem re­ali­zo­wa­nym w tej okolicy. Mia­ła osią­gnąć głę­bo­kość 5,5 ty­sią­ca me­trów. Ja­kie do­kład­nie efek­ty przy­nio­sły oba od­wier­ty na ra­zie nie wia­do­mo.

In­ten­syw­ne po­szu­ki­wa­nia ga­zu kon­wen­cjo­nal­ne­go pro­wa­dzi Au­re­lian Oil&Gas, w któ­rym udzia­ły ma zna­ny biz­nes­men Jan Kul­czyk. Spół­ka kil­ka lat te­mu in­for­mo­wa­ła, ze na tam­tej­szych kon­ce­sjach bę­dzie wy­do­by­wać rocz­nie oko­ło 700 mln m sześc. ga­zu rocz­nie. Na ra­zie jed­nak o ter­mi­nie osią­gnię­cia te­go ce­lu nic nie mó­wi.

Z ofi­cjal­nych da­nych wy­ni­ka, że wy­do­by­wa­ne za­so­by ga­zu ze złóż kon­wen­cjo­nal­nych wy­no­szą oko­ło 95,8 mld m sześc.

Mi­ni­ster­stwo Śro­do­wi­ska wy­da­ło do­tych­czas 146 kon­ce­sji na po­szu­ki­wa­nie i roz­po­zna­wa­nie kon­wen­cjo­nal­nych złóż ga­zu i ro­py w Pol­sce. Wraz z kon­ce­sja­mi na po­szu­ki­wa­nie nie­kon­wen­cjo­nal­nych złóż licz­ba ta ro­śnie do 257. Naj­wię­cej, bo 96 ma ich PGNiG.

W ubie­głym ro­ku Pol­skie Gór­nic­two Naf­to­we i Ga­zow­nic­two wy­do­by­ło 4,3 mld m sześc. gazu wo­bec 4,2 mld m sześc. w 2010 r. Ko­lej­ne dwa la­ta ma­ją być jesz­cze lep­sze. Za­rząd pro­gno­zu­je, że w 2012 i 2013 r. ma wy­do­by­wać po 4,4 mld m sześc. błę­kit­ne­go pa­li­wa rocz­nie. Du­że na­dzie­je w za­kre­sie po­szu­ki­wań ga­zu PGNiG wią­za­ło z koncesją w Kut­nie. Na jej ob­sza­rze re­ali­zo­wa­ny jest je­den z naj­głęb­szych od­wier­tów w kra­ju o głę­bo­ko­ści po­nad 6,5 km.

Energetyka
Energetyka trafia w ręce PSL, zaś były prezes URE może doradzać premierowi
Energetyka
Przyszły rząd odkrywa karty w energetyce
Energetyka
Dziennikarz „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” najlepszym dziennikarzem w branży energetycznej
Energetyka
Niemieckie domy czeka rewolucja. Rząd w Berlinie decyduje się na radykalny zakaz
Energetyka
Famur o próbie wrogiego przejęcia: Rosyjska firma skazana na straty, kazachska nie