Gdań­ski kon­cern ener­ge­tycz­ny Ener­ga przy­spie­sza pra­ce nad in­we­sty­cją w Gru­dzią­dzu. Po­wsta­nie tu si­łow­nia opa­la­na ga­zem o mo­cy elek­trycz­nej 900 – 1200 MW. Jesz­cze w tym pół­ro­czu po­zna­my wy­ko­naw­cę pro­jek­tu si­łow­ni. Do koń­ca czerw­ca ma­ją zo­stać ta­kże pod­pi­sa­ne umo­wy przy­łą­cze­nio­we z PSE Ope­ra­tor oraz z Gaz Sys­te­mem. Zgod­nie z har­mo­no­gra­mem pra­ce nad pro­jek­tem po­trwa­ją do mar­ca 2013 r. W?tym sa­mym ro­ku zo­sta­nie wy­bra­ny ge­ne­ral­ny wy­ko­naw­ca in­we­sty­cji, a za­koń­cze­nie bu­do­wy za­pla­no­wa­no na 2016 r.

Pier­wot­nie przed­się­wzię­cie Ener­ga mia­ła re­ali­zo­wać z ir­landz­kim ESB In­ter­na­tio­nal. Spół­ki pod­pi­sa­ły po­ro­zu­mie­nie jesz­cze w 2010 ro­ku, ale póź­niej ich dro­gi się ro­ze­szły. Ener­ga uzna­ła bo­wiem, że ocze­ki­wa­ny przez ir­landz­ki kon­cern spo­sób po­dzia­łu ko­rzy­ści i ry­zy­ka re­ali­za­cji pro­jek­tu czy­nił ca­łe przed­się­wzię­cie nie­opła­cal­nym z jej punk­tu wi­dze­nia. Dla­te­go gdań­ska spół­ka bę­dzie re­ali­zo­wać pro­jekt sa­mo­dziel­nie po­mi­mo wy­so­kich kosz­tów in­we­sty­cji – wstęp­nie sza­co­wa­no, że bu­do­wa gru­dziądz­kiej elek­trow­ni po­chło­nie co naj­mniej 3,2 mld zł.

Bu­do­wę blo­ków ga­zo­wych ma­ją w pla­nach wszyst­kie naj­więk­sze kon­cer­ny ener­ge­tycz­ne w kra­ju. Naj­bar­dziej za­awan­so­wa­na jest re­ali­za­cja blo­ku w Sta­lo­wej Wo­li za 1,59 mld zł. In­we­sto­rzy – Tau­ron i PGNiG – wy­bra­li już wy­ko­naw­cę – hisz­pań­ską Iber­dro­lę. Po­dob­ny obiekt Tau­ron chce zre­ali­zo­wać w Ka­to­wi­cach, a w dal­szej per­spek­ty­wie – w Kę­dzie­rzy­nie-Koź­lu (wspól­nie z KGHM). Z ko­lei Pol­ska Gru­pa Ener­ge­tycz­na pla­nu­je bu­do­wę kil­ku blo­ków ga­zo­wych o łącz­nej mo­cy 1300 –1700 MW do 2018 r. Enea nie wy­klu­cza, że ta­ki blok wy­bu­du­je w ko­zie­nic­kiej elek­trow­ni wspól­nie z PGNiG.