Jak wy­ni­ka z na­szych in­for­ma­cji, ce­ny bę­dą jesz­cze niższe. Od naj­bliższej so­bo­ty w każdy wa­ka­cyj­ny week­end klien­ci tan­ku­ją­cy na sta­cjach Or­len i Bli­ska za­pła­cą ko­lej­ne 10 gr mniej za każdy ku­pio­ny litr pa­li­wa czy die­sla. Ra­bat otrzy­ma­ją jed­nak tyl­ko ci kie­row­cy, któ­rzy bę­dą pła­cić go­tów­ką. Trans­ak­cje bez­go­tów­ko­we nie bę­dą ob­ję­te pro­mo­cją.

Branża pa­li­wo­wa od daw­na zwra­ca uwa­gę na pro­blem wy­so­kich opłat po­no­szo­nych przez ope­ra­to­rów sta­cji w związ­ku z ak­cep­ta­cją kart kre­dy­to­wych i płat­ni­czych. Pol­ska Izba Pa­liw Płyn­nych alar­mo­wa­ła ostat­nio, że kie­row­cy pła­cąc za litr pa­li­wa, od­pro­wa­dza­ją do ban­ków 11 gr, czy­li 1 – 2 proc., tyl­ko za to, że pła­cą kar­tą. Dzię­ki sa­me­mu upo­rząd­ko­wa­niu ustaw i roz­po­rzą­dzeń oko­ło­po­dat­ko­wych, któ­re do­ty­czą kosz­tów funk­cjo­no­wa­nia przed­się­biorstw sek­to­ra pa­li­wo­we­go, można po­szu­kać ok. 30 – 35 gr oszczęd­no­ści na jednym li­trze pa­li­wa. Wczo­raj Fun­da­cja Roz­wo­ju Ob­ro­tu Bez­go­tów­ko­we­go skie­ro­wa­ła do Mi­ni­ster­stwa Fi­nan­sów pro­jekt no­we­li­za­cji Usta­wy o usłu­gach płat­ni­czych. Jej naj­ważniej­sze za­ło­że­nie do­ty­czy zmniej­sze­nia kosz­tów ak­cep­ta­cji kart płat­ni­czych przez przed­się­bior­ców.

Ry­nek wy­cze­ki­wał ob­niżki cen pa­liw pod­sta­wo­wych po tym, jak od po­cząt­ku ma­ja ro­pa naf­to­wa za­czę­ła gwał­tow­nie ta­nieć na glo­bal­nych ryn­kach. Wczo­raj za ba­rył­kę ro­py Brent pła­co­no 93,12 USD. To nie­znacz­ny wzrost (o ok. 2 proc.) wo­bec ce­ny z przed­wczo­raj. Jed­nak w dłuższym cza­sie wi­dać wy­raź­ną ten­den­cje zniżko­wą. W cią­gu ostat­nie­go mie­sią­ca ba­rył­ka ro­py Brent po­ta­nia­ła aż o 14,5 proc.

Płoc­ki kon­cern ob­ni­żył ce­nę od te­go mo­men­tu już od­po­wied­nio o 12 gr za litr ben­zy­ny i o 13 gr za litr ole­ju na­pę­do­we­go. We­dług da­nych biu­ra ma­kler­skie­go Re­flex śred­nia ce­na w kra­ju za bez­oło­wio­wą ben­zy­nę Pb 95 wy­no­si 5,79 zł, a za litr die­sla – 5,69 zł.