KPMG Audyt badała oraz dokonywała przeglądu jednostkowych sprawozdań finansowych PKN Orlen i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Orlen za lata 2005 – 2012. W tym samym okresie dokonywała badań i przeglądów sprawozdań finansowych niektórych spółek z Grupy Kapitałowej PKN Orlen.

KPMG Audyt Sp. z o.o. jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 428.