Za powołaniem komisji opowiedziało się 420 posłów, dwóch było przeciw, a 21 wstrzymało się od głosu.

Zgodnie z uchwałą w sprawie powołania nowej komisji do zakresu jej działania należy rozpatrzenie projektów ustaw z zakresu polityki energetycznej państwa, sprawy funkcjonowania otwartego zintegrowanego rynku energii i mechanizmów zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego państwa.

Komisja będzie się zajmować też sprawami nadzoru właścicielskiego nad własnością publiczną w sektorze wydobycia, wytwarzania, przesyłu, dystrybucji i przetwarzania energii i surowców energetycznych. Do właściwości komisji będą należeć sprawy zagranicznej polityki energetycznej, gospodarki surowcami mineralnymi o charakterze paliw kopalnych ze szczególnym uwzględnieniem węglowodorów, w tym sprawy polityki koncesyjnej.

Ponadto komisja zajmie się sprawami rozwoju energetyki atomowej i wykorzystania energii atomowej na potrzeby społeczno-gospodarcze państwa.