Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami. Zakłada ona rozszerzenie listy inwestycji, które umożliwią lepsze i pełne wykorzystanie gazu, jaki będzie do nas trafiał drogą morską.

- Nowe rozwiązania będą sprzyjać budowie strategicznej infrastruktury przesyłowej, niezbędnej do funkcjonowania terminala LNG w Świnoujściu – napisano w komunikacie po dzisiejszej Radzie Ministrów.

Zaproponowane w ustawie zmiany przewidują m.in. że to wojewoda będzie organem uprawnionym do składania wniosków o dokonywanie wpisów w księdze wieczystej i katastrze nieruchomości. Ponadto inwestor uzyska z dniem wydania decyzji lokalizacyjnej prawa do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane. Wreszcie nie będzie konieczne uzyskanie zezwolenia wojewody na usunięcie drzew lub krzewów znajdujących się na nieruchomościach objętych decyzją lokalizacyjną.

Dzięki m.in. tym rozwiązaniom projekty infrastrukturalne powinny być szybciej realizowane, co  zapewni Polsce większe bezpieczeństwo energetyczne, niż ma to miejsce obecnie. Na mocy ustawy budowane będą gazociągi oraz tłocznie o dużych możliwościach przesyłu błękitnego paliwa. W szczególności dotyczyć to będzie połączeń na linii północ-południe (od Bałtyku po Adriatyk) oraz integracji rynków gazu w rejonie Morza Bałtyckiego. Realizowane przedsięwzięcia wraz z terminalem LNG w Świnoujściu oraz krajową siecią przesyłową mają umożliwić stworzenie wspólnego regionalnego rynku gazu w naszej części Europy.

W projekcie nowelizacji ustawy określono zamkniętą listę inwestycji niezbędnych do optymalnego wykorzystania możliwości terminalu w Świnoujściu. Obejmuje ona budowę aż 14 gazociągów.