Główną przyczyną zwiększenia rezerw na świadczenia pracownicze jest spadek rynkowych stóp procentowych, w konsekwencji czego spółka zdecydowała o obniżeniu stopy dyskonta. Kwota zysków i strat aktuarialnych dotycząca nagród jubileuszowych w wysokości ok. 114 mln zł pomniejszy wynik finansowy Taurona za IV kwartał 2014 r. Z kolei kwotę ok. 322 mln zł wpisano jako „pozostałe całkowite dochody", które nie wpłyną na rezultaty finansowe.

Spółka zastrzega, że skonsolidowane sprawozdanie jest w trakcie weryfikacji przez biegłego rewidenta, dlatego podane kwoty nie są ostateczne i mogą ulec zmianie. Publikacja skonsolidowanego raportu Taurona za 2014 r. nastąpi 12 marca 2015 r.