Są to rezultaty lepsze niż te z analogicznego okresu 2016, kiedy PGE miała 870 mln zł zysku netto i 1,82 mld zł EBITDA. Wyniki okazały się też korzystniejsze niż te oczekiwane przez analityków.

Z szacunków PGE wynika, że wynik EBITDA segmentu Energetyka Konwencjonalna wyniósł w I kw. 2016 r. 917 mln zł, w segmencie Dystrybucja było 618 mln zł, w segmencie Obrotu - 243 mln zł, a EBITDA segmentu Energetyka Odnawialna sięgnęła 91 mln zł.

Szacunkowe zadłużenie netto na dzień 31 marca 2017 r. przekroczyło 5,24 mld zł.

Według wstępnych szacunków produkcja energii elektrycznej netto w I kwartale 2017 r. w jednostkach wytwórczych PGE wyniosła 15 TWh, wolumen dystrybucji zbliżył się do 9 TWh, a sprzedaż do odbiorców finalnych sięgnęła 10 TWh.

PGE planuje publikację skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 r. 11 maja 2017 r.