Z uwagi na odpisy spółka kontrolowana przez Kulczyk Investments odwołała też prognozę na 2016 r. Zakładała ona wypracowanie 233,3 mln zł skorygowanego wyniku EBITDA i 52,1 mln zł skorygowanego zysku netto.

Jak podała spółka w komunikacie, z uwagi na konieczność dokonania powyższych odpisów, a także na utrzymujący się stan niepewności regulacyjnej, spółka niniejszym odwołuje prognozę wyników na 2016 rok. Polenergia nie planuje także publikować prognozy wyników na kolejna lata.

Decyzję o odpisach podjęto ze względu na wejście w życie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. Na straty spisano projekty farm wiatrowych w tzw. dewelopmencie, które nie posiadają pozwolenia na budowę lub co do których nie zostało wszczęte postępowania w sprawie wydania takiego pozwolenia.

Spółka dokonała też odpisu aktualizującego wartość należności z tytułu sprzedaży projektu farmy wiatrowej (ostatnia rata, która miała zostać uregulowana wraz z otrzymaniem pozwolenia na użytkowanie farmy wiatrowej).

Polenergia poinformowała również, że na bieżąco analizuje zmieniające się otoczenie regulacyjne, w tym zmiany wprowadzone przez nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz zmiany wynikające z aktów wykonawczych do tej ustawy, które nie zostały jeszcze wydane.