PGE Baltica w ramach przetargu do etapu dialogu konkurencyjnego zaprosiła dwie firmy, z czego najlepszą ofertę przedstawiła ILF Consulting Engineers Polska, która opracowała ofertę z udziałem trzech polskich podwykonawców. Firma wykona dokumentację projektową wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę przyłącza morskiej farmy wiatrowej Baltica-3 oraz studium wykonalności przyłącza dla drugiej morskiej farmy Baltica-2. Zawarcie umowy z wykonawcą i rozpoczęcie prac planowane jest do końca bieżącego roku.

Strategia PGE zakłada wybudowanie do 2030 r. dwóch morskich farm wiatrowych o łącznej mocy do 2,5 GW, oraz kolejnych o mocy do 4 GW do 2040 r.

""

Na Bałtyku eksperci widzą potencjał rozwoju 6 GW mocy wiatrowych

energia.rp.pl

W październiku tego roku PGE Baltica podpisała umowę na wykonanie studium meteorologiczno-oceanograficznego, czyli zbudowanie kompleksowego modelu m.in. warunków zafalowania, prądów, prędkości wiatru, temperatury czy zasolenia wody w Bałtyku. Badania te są niezbędne do przygotowania, instalacji i eksploatacji infrastruktury realizowanych przez PGE morskich farm wiatrowych. Również w październiku PGE Baltica podpisała umowę z firmą DNV GL, której zadaniem jest niezależna weryfikacja technicznych aspektów modelu współpracy z potencjalnym partnerem strategicznym.

Kolejne etapy inwestycji, nad którymi pracuje PGE Baltica, to m.in. dalsze uszczegóławianie modelu geologiczno – inżynierskiego dna morskiego oraz projektowanie fundamentów. W 2021 r. planowane jest rozpoczęcie kontraktacji wybranych komponentów farmy wiatrowej.