– Program inwestycyjny spółki został opracowany w warunkach rynkowych odmiennych od aktualnie występujących na rynku energii, a w szczególności w sektorze wytwórców. Zmiana uwarunkowań ekonomicznych oraz prawnych, w tym spadek rentowności produkcji w elektrowniach węglowych uzasadnia obecnie dokonanie ponownej analizy efektywności zadań inwestycyjnych przewidzianych dla bloków nr 3 i 4 – napisano w raporcie.

Jak zaznaczono należy uwzględniać w szczególności aktualne i przewidywane uwarunkowania ekonomiczne, prawne i techniczne, w tym dokonanie oceny zasadności ponoszenia nakładów związanych z wymogami dotyczącymi klauzul BAT, które zostaną ogłoszone w ramach Dyrektywy IED. Decyzja o modernizacji tych bloków zostanie podjęta po wykonaniu dla nich ponownej analizy założeń ekonomicznych.

Przypomnijmy, że obecnie w Elektrowni Pątnów I trwa modernizacja bloków nr 1 i 2. Przejęcie bloku nr 1 do eksploatacji planowane jest na koniec sierpnia, a bloku nr 2 22 grudnia 2015.

Modernizacja ma podnieść sprawność bloków, obniżyć emisję tlenków azotu i dwutlenku węgla. Pierwotny harmonogram inwestycyjny zakładał, że wraz z przyjęciem do eksploatacji bloku 1 nastąpi rozpoczęcie zadań inwestycyjnych na bloku 3, a wraz z przyjęciem do eksploatacji bloku 2 miały rozpocząć się inwestycje na bloku 4.

ZE PAK podał też w raporcie, że na dzień 30 czerwca 2015 roku przeprowadzono test na utratę wartości aktywów grupy i nie było uzasadnienia dla dokonania odpisów. Spółka nie wyklucza jednak takiej możliwości w przyszłości, jeśli perspektywy działalności będą się dalej pogarszać. Kolejny test na utratę wartości składników majątku grupy przeprowadzony zostanie na 31 grudnia 2015 roku.

AWK