Spółka podaje, że w samym II kwartale znaczący spadek przychodów nastąpił w segmencie wytwarzanie (-28 proc., tj. 125 mln zł). Niższe wartości wynikają, przede wszystkim ze spadku wolumenu produkcji w Elektrowni w Ostrołęce i elektrowniach wodnych oraz spadku ceny dla źródeł odnawialnych, a także niższymi przychodami z zielonych certyfikatów. Dodatkowo w analizowanym okresie segment ten dokonał przeceny zapasu praw majątkowych do ceny rynkowej (wartość przeceny wyniosła 29 mln zł). Spadek przychodów w segmencie wytwarzania został częściowo skompensowany wzrostem sprzedaży w dystrybucji o 5% proc., tj. 51 mln zł – pozytywny wpływ miał wzrost średniej stawki dystrybucyjnej i wyższy wolumen dystrybuowanej energii elektrycznej.

Zysk z działalności operacyjnej w II kwartale w stosunku do II kwartału poprzedniego roku spadł o 29 proc., tj. o 125 mln zł. Najwyższy spadek o 122 mln zł (tj. 78 proc.) miał miejsce w segmencie wytwarzania. Na pogorszenie wyniku, obok spadku przychodów ze sprzedaży, wpływ miało wystąpienie w II kwartale 2014 r. zdarzenia o charakterze jednorazowym tj. rozwiązanie rezerwy na nieotrzymane darmowe uprawnienia do emisji CO2 (dodatni wpływ na osiągnięty poziom wyniku w 2014 roku na poziomie 35,8 mln zł). Spadek zysku z działalności operacyjnej miał miejsce również w segmencie sprzedaży o 44 mln zł (tj. 82 proc.). Wynikało to przede wszystkim z wyższych kosztów zakupu energii i praw majątkowych. Korzystną zmianę odnotowano w dystrybucji, gdzie zysk z działalności operacyjnej wzrósł o 50 mln zł, co było efektem wyższej marży na sprzedaży usługi dystrybucyjnej oraz niższych kosztów operacyjnych.

Wynik netto grupy w II kwartale 2015 r. wyniósł 180 mln zł, co stanowiło spadek o 38 proc. wobec II kwartału ubiegłego roku.