Założeniem noweli jest wyrównanie szans krajowego przemysłu względem konkurentów działających poza UE, bez konieczności zakupu uprawnień do emisji CO2. Instrumentami ma być zmiana formuły obliczania maksymalnej kwoty rekompensaty oraz dostosowanie listy sektorów i podsektorów energochłonnych do nowych wytycznych Komisji Europejskiej. Maksymalny limit środków przeznaczony na wypłaty rekompensat w latach 2022-2031 ma wynieść ponad 45 mld zł. Wobec obowiązującej ustawy do 2028 r. jest to wzrost o 30,7 mld zł. Regulacja dostosowuje polskie prawo do wskazań Komisji Europejskiej ws. niektórych środków pomocy państwa w kontekście systemu handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych po 2021 r. dla sektorów i podsektorów energochłonnych, takich jak np. produkcja stali, miedzi czy wodoru.

Zgodnie z treścią rozporządzenia, nastąpi zmiana formuły służącej do obliczania maksymalnej kwoty rekompensaty - zastąpienie produkcji referencyjnej i referencyjnego zużycia energii danymi rzeczywistymi z roku kalendarzowego, za który są przyznawane rekompensaty, a tym samym rezygnację z dokumentacji dotyczącej ewentualnego zwiększenia zdolności produkcyjnej instalacji. Dostosowano listę sektorów i podsektorów energochłonnych uprawnionych do otrzymania rekompensat, do nowych wytycznych KE. Wsparciem ma zostać objęta całość zużycia energii elektrycznej, niezależnie od źródła jej pochodzenia. Wprowadzono także możliwości zwiększenia poziomu rekompensat do 100 proc. kosztów kwalifikowanych w przypadku, gdy poniesione koszty pośrednie przekraczają 1,5 proc. wartości dodanej danego przedsiębiorstwa. W nowelizacji znalazły się także przepisy dot. przedłużenia terminu składania wniosków w 2022 r. do 30 kwietnia.

W rezultacie ok. 200 podmiotów zostanie objętych możliwością otrzymania rekompensaty. Dotychczas mogło z nich korzystać 110 podmiotów. Dzięki nowelizacji kolejne 90 podmiotów z objętych wsparciem nowych sektorów będzie mogło skorzystać ze wsparcia. W perspektywie 2022 r., na rekompensaty wydanych zostanie 1,75 mld zł, w 2023 r. 4,2 mld zł, a w 2024 r. 3,75 mld zł.

Za nowelą głosowało 454 posłów, nikt nie był przeciwny, a trzech wstrzymało się od głosu. Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 7 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.