Jednym z celów dokonanej w ostatnich tygodniach nowelizacji prawa energetycznego jest zminimalizowanie podwyżki cen gazu ziemnego dla gospodarstw domowych. Wprowadzone zmiany mają też zapewnić firmom handlującym surowcem możliwość odzyskania kosztów poniesionych w związku z zakupem na potrzeby swoich klientów w dłuższym horyzoncie czasowym. W efekcie wzrost taryf detalicznych może być jednorazowo niższy, ale odzyskiwanie przychodów będzie następowało w kolejnych latach poprzez stosowanie cen uwzględniających odroczone w ten sposób koszty. Tym samym w kolejnych latach ceny gazu dla gospodarstw domowych będą wyższe niż te wynikające z sytuacji, która wówczas będzie miała miejsce na rynku.

URE informuje, że do końca 2022 r. sprzedawcy gazu mogą przedkładać wiosek o nową taryfę detaliczną skalkulowaną na podstawie tylko części kosztów zakupu gazu. Pozostałe koszty będą mogli odzyskać w kolejnych taryfach obowiązujących od początku 2023 r. lub cenach i stawkach opłat ustalonych na rynkach konkurencyjnych, przez kolejne trzy lata, czyli do końca 2025 r.

Nowelizacja prawa energetycznego wprowadza maksymalny próg podwyżki taryfy detalicznej. W kolejnych 12 miesiącach określono ją na maksimum 25 proc. tego, o ile wzrosłyby cena surowca, gdyby uwzględniono całość uzasadnionych kosztów danego sprzedawcy.

Nowelizacja prawa energetycznego weszła w życie 10 grudnia, co oznacza, że dotyczy wniosków taryfowych, które zostały lub zostaną złożone od tego dnia. Aby nowe przepisy znalazły zastosowanie do postępowań taryfowych wszczętych przed 10 grudnia konieczne jest złożenie przez sprzedawców gazu korekty złożonych wniosków. W efekcie nowe przepisy będą miały zastosowanie do kalkulacji taryf gazowych, jeśli w ciągu 14 dni od ich wejścia w życie przedsiębiorcy złożą stosowne wnioski o skorygowanie obowiązujących taryf lub skorygują obecnie rozpatrywane przez URE wnioski taryfowe.