Nowe przepisy mają usprawnić m.in. działalność organów nadzoru górniczego oraz zreformują działalność państwowej służby geologicznej.  Projekt zakłada wprowadzenie definicji „złoża strategicznego”, które ze względu na swoje znaczenie dla gospodarki lub bezpieczeństwa kraju, podlegać będzie szczególnej ochronie prawnej. "Pozwoli to uniknąć wątpliwości interpretacyjnych oraz usankcjonuje szczególne miejsce, jakie zajmą złoża strategiczne w hierarchii krajowych złóż kopalin. Uregulowany zostanie proces uznawania złoża za strategiczne" – czytamy w komunikacie.

Jego uznanie będzie się odbywać na podstawie decyzji ministra klimatu i środowiska. Będzie jednocześnie prowadzony w Biuletynie Informacji Publicznej wykaz złóż strategicznych. Mają zostać także wprowadzone instrumenty, mające zapewnić większą skuteczność, jeśli chodzi o ujawnianie złóż kopalin w dokumentach planistycznych.

Nowe przepisy przewidują wprowadzenie instrumentów związanych z realizacją transformacji energetyczno-klimatycznej. Chodzi o dopuszczenie i prowadzenie działalności polegającej na podziemnym składowaniu dwutlenku węgla (CCS), w szerszym niż obecnie zakresie. Dostosowane zostaną dotychczasowe przepisy dotyczące podziemnego  magazynowania substancji do magazynowania wodoru. Umożliwione zostanie rekonstruowanie zlikwidowanych otworów wiertniczych, wykonanych w przeszłości w celu poszukiwania, rozpoznawania lub wydobywania kopalin w celu wykorzystania ciepła Ziemi.

"Projekt porządkuje i liberalizuje przepisy dotyczące koncesjonowania działalności, jeśli chodzi o poszukiwanie i rozpoznawanie złóż niektórych kopalin. Dotyczy to m.in. węglowodorów oraz podziemnego, bezzbiornikowego magazynowania substancji i podziemnego składowania odpadów." - czytamy. Nowe przepisy umożliwią również prowadzenie działalności dotyczącej wydobywania węglowodorów ze złóż, w połączeniu z podziemnym składowaniem dwutlenku węgla.