Skarb Państwa przejął 39 167 181 akcji PGG S.A., które dotąd należały do spółek: PGNiG Termika S.A., PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., Enea S.A., WĘGLOKOKS S.A., Polski Fundusz Rozwoju S.A., Towarzystwo Finansowe „Silesia” Sp. z o.o. oraz ECARB Sp. z. o.o. (spółka zależna Energi w grupie PKN Orlen). Przypomnijmy, że 3 sierpnia tego roku wymienione spółki podpisały warunkową umowę sprzedaży Skarbowi Państwa posiadanych przez nie akcji Polskiej Grupy Górniczej. Warunkiem finalizacji umowy z początku sierpnia było niewykonanie prawa pierwokupu, które przysługiwało Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa na podstawie przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Ostatecznie KOWR zrezygnował z wykonania przysługującego mu prawa.

„W rezultacie 25 października 2022 r. można było dokonać wpisów w Rejestrze Akcjonariuszy Spółki, potwierdzających przeniesienie prawa własności akcji na Skarb Państwa. Tym samym Polska Grupa Górnicza S.A. stała się jednoosobową spółką Skarbu Państwa RP” – podkreśla PGG.

PGG jest największą firmą górniczą zatrudniającą 38,7 tys. pracowników. W 2021 roku spółka wydobyła ok. 23 mln ton węgla kamiennego. W skład PGG wchodzi w sumie 17 kopalń. Część z nich funkcjonuje jednak jako kopalnie zespolone.