Dotychczasowy model działalności energetycznej grupy przewidywał wykorzystanie obecnie eksploatowanych odkrywek oraz uzyskanie koncesji na eksploatację złoża Ościsłowo. Obecnie bazowy scenariusz przewiduje korzystanie jedynie z już eksploatowanych odkrywek i brak eksploatacji złoża Ościsłowo. Przyczyn podjęcia takiej decyzji jest wiele. – Biorąc pod uwagę długość trwania procesu decyzyjnego w sprawie uzyskania koncesji dla złoża Ościsłowo, złożoność tego procesu oraz niepewność co do warunków funkcjonowania w długiej perspektywie, w otoczeniu zaostrzającej się europejskiej polityki klimatycznej i podwyższanych norm emisyjnych dla źródeł węglowych, jak również zamiar aktywnego ubiegania się przez spółkę o środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji i innych funduszy UE dla regionów górniczych Europy biorących udział w procesie transformacji energetycznej i sprawiedliwej transformacji, zdecydowano o nieuwzględnianiu tego złoża w bazowym scenariuszu funkcjonowania aktywów węglowych grupy – poinformował zarząd ZE PAK w komunikacie giełdowym.  Wśród okoliczności mających wpływ na decyzję wylicza też rosnące ceny uprawnień do emisji CO2 i rosnący import energii elektrycznej do Polski, wywołujący presję na poziom hurtowych cen prądu na rodzimym rynku.

""

Elektrownia Adamów, która zakończyła eksploatację na początku 2018 r.

energia.rp.pl

Decyzja zarządu w praktyce oznacza skrócenie okresu eksploatacji elektrowni Pątnów I i Pątnów II. – Szybsze wygaszanie działalności węglowej pozwoli grupie w większym stopniu skoncentrować się na projektach w nowych obszarach działalności związanych z generacją energii w źródłach odnawialnych – poinformował zarząd.

Jedną z kluczowych inwestycji ma być budowa największej w Polsce elektrowni słonecznej wraz z firmą Esoleo z Grupy Polsat. Farma o mocy 70 MW powstanie  na obszarze 100 hektarów w gminie Brudzew, na którym wcześniej działała odkrywkowa kopalnia węgla brunatnego Adamów. Wartość podpisanej umowy to prawie 164 mln zł. Termin oddania elektrowni do użytku planowany jest na sierpień 2021 r.

– To będzie pierwsza inwestycja na taką skalę w Polsce. Będzie budowana m. in. przez pracowników sektora energetyczno – węglowego i stanie się symbolem transformacji tego sektora  – skomentował Piotr Woźny, szef rady nadzorczej ZE PAK. Projekt utworzy nowe miejsca pracy dla osób zaangażowanych do tej pory w wydobycie węgla w należących do grupy odkrywkach. – Już w październiku pierwsi dotychczasowi pracownicy kopalni, biorąc udział w budowie farmy w Brudzewie, zaczną pracować w sektorze zielonej energii – dodał Henryk Sobierajski, prezes ZE PAK.

""

farma fotowoltaiczna/Shutterstock

energia.rp.pl