W 2012 roku wzrośnie liczba aut napędzanych autogazem

W 2011 roku na LPG przeszło prawie 200 tys. kierowców. Od ośmiu tygodni cena jest stała, choć inne paliwa drożeją. W 2012 roku będzie więcej aut na LPG w salonach dilerów

Publikacja: 19.12.2011 11:06

W 2012 roku wzrośnie liczba aut napędzanych autogazem

Foto: Fotorzepa, Raf Rafał Guz

We­dług mo­ni­to­ru­ją­cej ry­nek pa­liw fir­my BM Re­flex, jesz­cze przed świę­ta­mi bę­dzie dro­żeć ben­zy­na – do 5,60 zł za litr Eu­ro­su­per 95. A z po­cząt­kiem stycz­nia w re­zul­ta­cie pod­wyż­ki ak­cy­zy po­szy­bu­je na­wet o 20 gro­szy w gó­rę ce­na ole­ju na­pę­do­we­go.

Oba ro­dza­je pa­liw dro­że­ją nie­prze­rwa­nie od dłuż­sze­go cza­su. Od po­ło­wy paź­dzier­ni­ka do mi­nio­ne­go piąt­ku ben­zy­na po­dro­ża­ła o 23 gro­sze na li­trze, do śred­nio 5,46 zł, a die­sel o 42 gro­sze, do 5,60 zł. Je­dy­nym pa­li­wem, któ­re­go ce­na przez 9 ty­go­dni z rzę­du utrzy­mu­je się na tym sa­mym po­zio­mie – 2,84 zł jest LPG. – Wszyst­ko wska­zu­je, że obec­ny trend z die­slem droż­szym od ben­zy­ny utrzy­ma się przez ca­ły przy­szły rok. A to bę­dzie sprzy­jać wzro­sto­wi po­py­tu na LPG – twier­dzi Ur­szu­la Cie­ślak z BM Re­flex.

Au­to­gaz nie­mal o po­ło­wę tań­szy od ben­zy­ny na­pę­dził w tym ro­ku do warsz­ta­tów mon­tu­ją­cych in­sta­la­cje LPG bli­sko 200 tys. kie­row­ców. We­dług sza­cun­ków Pol­skiej Or­ga­ni­za­cji Ga­zu Płyn­ne­go licz­ba aut na­pę­dza­nych au­to­ga­zem prze­kro­czy w tym ro­ku 2,5 mln. W bran­ży umac­nia się prze­ko­na­nie, że rok 2012 oka­że się jesz­cze lep­szy. – Przy tak dro­giej ben­zy­nie po­pyt na au­ta na­pę­dza­ne LPG wzro­śnie – twier­dzi Ry­szard Pau­lo, wła­ści­ciel rze­szow­skiej fir­my Eksa, mon­tu­ją­cej in­sta­la­cje ga­zo­we.

Ale pęd do au­to­ga­zu na­krę­cą tak­że wy­so­kie ce­ny ole­ju na­pę­do­we­go, któ­re po­win­ny przy­spie­szyć pra­ce nad udo­sko­na­la­niem sto­so­wa­nia LPG w sil­ni­kach Die­sla. – W przy­szłym ro­ku bę­dę roz­bu­do­wy­wał za­kład o mon­taż LPG w sa­mo­cho­dach cię­ża­ro­wych. Oszczęd­no­ści przy­nie­sie nie tyl­ko niż­sza ce­na pa­li­wa (mie­szan­ka au­to­ga­zu z ole­jem na­pę­do­wym – red.), ale tak­że mniej­sze spa­la­nie – za­po­wia­da Mar­cin Hoł­dys, wła­ści­ciel fir­my Au­to-Mar z Cze­cho­wic-Dzie­dzic w wo­je­wódz­twie ślą­skim.

W naj­bliż­szych mie­sią­cach wzro­śnie licz­ba aut na LPG, któ­re bę­dą ofe­ro­wać di­le­rzy w sa­lo­nach. Im­por­te­rzy już się prze­ko­na­li, że klien­tów nie za­brak­nie. Che­vro­let, któ­ry przed ro­kiem ofe­ro­wał tyl­ko je­den mo­del na au­to­gaz – Aveo Clas­sic, w tym ro­ku po­więk­szył ofer­tę o trzy ko­lej­ne: Spar­ka, Or­lan­do i Cru­ze. – Te­go­rocz­na sprze­daż aut z LPG wzro­sła w po­rów­na­niu z ubie­głym ro­kiem sze­ścio­krot­nie – mó­wi Woj­ciech Osoś z Che­vro­let Po­land.

O bli­sko 60 proc. zwięk­szy­ła w pierw­szych trzech kwar­ta­łach sprze­daż sa­mo­cho­dów na au­to­gaz Sko­da, któ­ra de­dy­ko­wa­ną in­sta­la­cję LPG (obec­nie w czterech mo­de­lach) ofe­ru­je od 2007 ro­ku. Naj­bar­dziej po­pu­lar­ną Octa­vię To­ur moż­na ku­pić na­wet w tej sa­mej ce­nie co mo­del ben­zy­no­wy. Pro­mo­cja­mi na LPG ku­szą tak­że sa­lo­ny Fia­ta, gdzie in­sta­la­cja z mon­ta­żem wli­czo­na w ce­nę au­ta ofe­ro­wa­na jest do mo­de­li Pun­to, Gran­de Pun­to, Pun­to Evo, Li­nea oraz Bra­vo, a kosz­ty za­ku­pu po­mniej­sza­ne są jesz­cze o kil­ku­ty­sięcz­ny ra­bat.

Au­to­ga­zo­wy bo­om mo­gła­by je­dy­nie wy­ha­mo­wać per­spek­ty­wa pod­wyż­sze­nia ak­cy­zy na LPG. W kwiet­niu ta­kie pla­ny przed­sta­wi­ła Ko­mi­sja Eu­ro­pej­ska, na co na­tych­miast za­re­ago­wał pol­ski ry­nek: na 2 – 3 ty­go­dnie ruch w warsz­ta­tach spadł nie­mal do ze­ra. – Wąt­pli­wo­ści co do sen­su pod­wyż­ki ma jed­nak 14 kra­jów człon­kow­skich, prze­ciw­ne jest tak­że Mi­ni­ster­stwo Fi­nan­sów – uspo­ka­ja An­drzej Ole­chow­ski, pre­zes POGP.

We­dług Woj­cie­cha Drze­wiec­kie­go, pre­ze­sa In­sty­tu­tu Sa­mar, roz­wój ryn­ku au­to­ga­zu mo­gą nie­co przy­ha­mo­wać ogra­ni­cze­nia w mia­stach. W no­wych kom­plek­sach miesz­ka­nio­wych au­ta­mi na LPG nie wol­no wjeż­dżać do pod­ziem­nych ga­ra­ży.

Energetyka
Energetyka trafia w ręce PSL, zaś były prezes URE może doradzać premierowi
Energetyka
Przyszły rząd odkrywa karty w energetyce
Energetyka
Dziennikarz „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” najlepszym dziennikarzem w branży energetycznej
Energetyka
Niemieckie domy czeka rewolucja. Rząd w Berlinie decyduje się na radykalny zakaz
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Energetyka
Famur o próbie wrogiego przejęcia: Rosyjska firma skazana na straty, kazachska nie