W ostatniej dekadzie sprzyjający klimat polityczny i wsparcie finansowe dla źródeł odnawialnej energii (OZE)zdecydowały o ich szybkim rozwoju. Czynniki te będą w dalszym ciągu wpływały pozytywnie na rynek. Najnowsza Prognoza dla rynku energii odnawialnej 2013 przygotowana przez firmę doradczą Frost & Sullivan przewiduje, że moc zainstalowana odnawialnych źródeł energii w 2020 roku wyniesie 2 252,3  GW.

Przed dziesięcioma laty niespełna 50 państw na świecie prowadziło politykę wspierania OZE; obecnie taką politykę notuje się w ponad 120 krajach.

Według raportu, problemy finansowe w UE sprawiają, że punkt ciężkości będzie przenosił się w stronę rynków wschodzących,  gdzie rozwój ekonomiczny i znowelizowane priorytety energetyczne będą sprzyjać bardziej stabilnemu wzrostowi wykorzystania energii wiatrowej, słonecznej i pochodzącej z biopaliwa. Urbanizacja, wzrost liczby ludności oraz zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego to kolejne ważne czynniki mające wpływ na rozwój OZE w regionach rozwijających się, takich jak Azja, Ameryka Łacińska, Bliski Wschód i Afryka. - Takie państwa jak Chiny, Indie i Brazylia od pewnego czasu realizują wspólną strategię rozwoju OZE, także inne rynki wschodzące prezentują bardziej systematyczne podejście do promocji energii odnawialnej. W krajach o rozwiniętej gospodarce, a zwłaszcza w dotkniętej trzęsieniem ziemi Japonii, odchodzi się od energetyki nuklearnej na rzecz energii ze źródeł odnawialnych - mówi Harald Thaler, dyrektor zespołu ds. energii z londyńskiego biura Frost & Sullivan.

Prognoza dla rynku energii odnawialnej 2013 (M8E1-14) jest częścią programu Frost & Sullivan Partnerstwa na Rzecz Rozwoju Przedsiębiorstw Energy & Power.