Bruksela stawia na zieloną energię

Bruk­se­la ma pięć sce­na­riu­szy dla ener­ge­ty­ki. Do 2050 ro­ku wzro­śnie ro­la ato­mu i od­na­wial­nych źró­deł

Publikacja: 14.12.2011 03:14

Bruksela stawia na zieloną energię

Foto: Bloomberg

Ener­ge­tycz­na ma­pa dro­go­wa do 2050 r., któ­rą w tym ty­go­dniu ma za­pre­zen­to­wać Ko­mi­sja Eu­ro­pej­ska, za­kła­da ko­niecz­ność zre­du­ko­wa­nia emi­sji CO2 z sek­to­ra ener­ge­ty­ki i pa­liw o 85 proc. Dy­rek­cja ds. ener­ge­ty­ki wi­dzi pięć sce­na­riu­szy, jak osią­gnąć ten cel.

Koszt ich re­ali­za­cji jest zbli­żo­ny, ale naj­dro­żej wy­pa­da opcja z naj­więk­szym udzia­łem od­na­wial­nych źró­deł. We­dług ro­bo­cze­go pro­jek­tu wszyst­kie in­we­sty­cje zwią­za­ne z ener­ge­ty­ką i trans­por­tem wy­nio­są w cią­gu 40 lat ok. 100 bln eu­ro – wy­ni­ka z in­for­ma­cji „Rz".

Po­li­tycz­na de­cy­zja

Efek­tyw­ność ener­ge­tycz­na, zró­żni­co­wa­nie do­staw ener­gii, wy­so­ki udział od­na­wial­nych źró­deł, opóź­nio­ne sto­so­wa­nie tech­no­lo­gii?CCS i ni­ski udział ener­gii ją­dro­wej – to roz­pa­try­wa­ne sce­na­riu­sze.

Ma­pa dro­go­wa ma sta­no­wić pod­sta­wę do de­cy­zji po­li­tycz­nych o wspie­ra­niu wy­bra­nych tech­no­lo­gii ener­ge­tycz­nych. Pre­zen­ta­cja ra­por­tu bę­dzie otwar­ciem dys­ku­sji po­li­tycz­nej na ten te­mat. De­cy­zje o alo­ka­cji fun­du­szy z bu­dże­tu unij­ne­go na la­ta 2013 – 2020 za­pad­ną w przy­szłym ro­ku.

Zie­lo­ne mo­ce

W Pol­sce ener­gia elek­trycz­na jest w 90 proc. pro­du­ko­wa­na z wę­gla. Tym­cza­sem we­dług jed­ne­go ze sce­na­riu­szy Ko­mi­sji, w 2050 r. na­wet 97 proc. ener­gii elek­trycz­nej Wspól­no­ty mia­ło­by po­cho­dzić z od­na­wial­nych źró­deł, z cze­go po­ło­wa – z elek­trow­ni wia­tro­wych. Ko­mi­sja za­kła­da, że udział wę­gla w pro­duk­cji ener­gii wy­nie­sie w Eu­ro­pie od 2 do 13 proc. w 2050 r. To ozna­cza­ło­by spa­dek z obec­nych 16 proc.

Rów­nie nie­pew­ny jest roz­wój ener­ge­ty­ki ją­dro­wej. Jej udział ma wy­nieść – w za­le­żno­ści od sce­na­riu­sza – od 2,5 do 20 proc.

W ka­żdej ana­li­zo­wa­nej przez Ko­mi­sję opcji udział zie­lo­nej ener­gii bar­dzo wzro­śnie. W 2050 ro­ku wiatr ma do­star­czać co naj­mniej 31 proc. ener­gii elek­trycz­nej, w opty­mi­stycz­nej wer­sji ener­gia sło­necz­na do­star­czy po­nad 16 proc.

– Za­kła­da­nie, że do 2050 ro­ku odej­dzie­my od wę­gla, jest bar­dzo od­wa­żne. Na ra­zie nikt nie wi­dzi ta­kiej per­spek­ty­wy – oce­nia Ja­nusz Ryk, dy­rek­tor Pol­skie­go?To­wa­rzy­stwa Elek­tro­cie­płow­ni?Za­wo­do­wych.

Je­go zda­niem do re­ali­za­cji po­li­ty­ki Bruk­se­li tech­no­lo­gie wy­chwy­tu i skła­do­wa­nia pod zie­mią dwu­tlen­ku wę­gla (CCS) mu­sia­ły­by się spraw­dzić w prak­ty­ce, a ich ce­ny po­win­ny zde­cy­do­wa­nie spaść.

Po­trzeb­ne in­we­sty­cje

– Re­ali­za­cja któ­rej­kol­wiek z map dro­go­wych wy­ma­gać bę­dzie przede wszyst­kim in­we­sty­cji w od­na­wial­ne źró­dła i efek­tyw­ność ener­ge­tycz­ną – oce­nia Ju­lia Mi­cha­lak z Cli­ma­te Ac­tion Ne­twork Eu­ro­pe.

Re­duk­cja emi­sji CO2 o 80 – 90 proc. do 2050 r. nie jest jed­nak prze­są­dzo­na. – W do­bie kry­zy­su ta­ka po­li­ty­ka jest sza­le­nie nie­ko­rzyst­na, bo po­wo­du­je ob­cią­że­nie dla go­spo­dar­ki – wska­zu­je Sła­wo­mir Kry­stek, dy­rek­tor Izby Ener­ge­ty­ki i Ochro­ny Śro­do­wi­ska. Przy­po­mi­na, że wczo­raj Ka­na­da wy­stą­pi­ła z pro­to­ko­łu z Kio­to, pod­li­cza­jąc je­go kosz­ty na 14 mld do­l.

Polska droga do energii jądrowej

 

Pol­ska Gru­pa Ener­ge­tycz­na ma do koń­ca ro­ku roz­pi­sać prze­targ na tech­no­lo­gię dla elek­trow­ni ją­dro­wej. Prze­targ ma zo­stać roz­strzy­gnię­ty do koń­ca 2013 r. Pierw­szy re­ak­tor si­łow­ni ma ru­szyć do koń­ca 2020 r. PGE wstęp­nie sza­cu­je koszt in­we­sty­cji na 35 – 55 mld zł. Start w prze­tar­gu za­de­kla­ro­wa­ły Are­va i GE­-Hi­ta­chi Nuc­le­ar Ener­gy. – Are­va jest zde­ter­mi­no­wa­na, aby przy­stą­pić do prze­tar­gu, któ­ry ma być nie­ba­wem ogło­szo­ny przez PGE, i zło­żyć jak naj­lep­szą ofer­tę – mó­wi Mag­da­le­na Szlaz, rzecz­nik Are­vy. PGE chce za­cho­wać w pro­jek­cie co naj­mniej 51 proc. udzia­łów, Tau­ron de­kla­ru­je za­in­te­re­so­wa­nie udzia­łem na po­zio­mie 25 proc.

Masz pytanie, wyślij e-mail do autorki m.kozmana@rp.pl

Ener­ge­tycz­na ma­pa dro­go­wa do 2050 r., któ­rą w tym ty­go­dniu ma za­pre­zen­to­wać Ko­mi­sja Eu­ro­pej­ska, za­kła­da ko­niecz­ność zre­du­ko­wa­nia emi­sji CO2 z sek­to­ra ener­ge­ty­ki i pa­liw o 85 proc. Dy­rek­cja ds. ener­ge­ty­ki wi­dzi pięć sce­na­riu­szy, jak osią­gnąć ten cel.

Pozostało 92% artykułu
Energetyka
Energetyka trafia w ręce PSL, zaś były prezes URE może doradzać premierowi
Materiał Promocyjny
Mity i fakty - Czy to prawda, że elektryczne auta palą się częściej niż spalinowe?
Energetyka
Przyszły rząd odkrywa karty w energetyce
Energetyka
Dziennikarz „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” najlepszym dziennikarzem w branży energetycznej
Energetyka
Niemieckie domy czeka rewolucja. Rząd w Berlinie decyduje się na radykalny zakaz
Energetyka
Famur o próbie wrogiego przejęcia: Rosyjska firma skazana na straty, kazachska nie